Проект № 2019-EU-TM-0234-S

„EALING – Европейско водещо действие за брегово захранване с електричество на кораби в пристанищата“

 

 

Обща стойност на проекта: 6 960 240,00 евро

Бюджет на ДП „Пристанищна инфраструктура“: 248 212,00 евро

Начало на проекта: 01.06.2020 г.

Край на проекта: 31.12.2023 г.

 

ДП „Пристанищна инфраструктура“ е част от международен консорциум по проект EALING, съфинансиран по Механизма за свързване на Европа. В контекста на новата европейска „Зелена сделка“, която има за цел да подготви прехода към нулеви емисии на парникови газове, използването на електричество в  морския транспорт е основно предизвикателство за преминаване към по-конкурентоспособна и устойчива TEN-T мрежа в бъдеще. Захранването на кораби  с електроенергия от брега  се счита за привлекателно решение за намаляване на замърсяването, генерирано от плавателни съдове в пристанищата на ЕС.

Проектът включва изготвяне на проучвания във връзка с пристанищното оборудване, инфраструктурата, експлоатационните характеристики и  безопасността с цел ускоряване на развитието и внедряването на електрификацията на пристанищата, участващи в консорциума EALING.

Координатор на проекта е  Фондация  Валенсия за изследвания, подпомагане и търговски изследвания на пристанище Валенсия (VALENCIAPORT)

В проекта участват 22 партньора от Испания, Германия, Гърция, Италия, България, Румъния, Словения, Ирландия и Португалия. Пристанищата, участващи в  проекта и целящи да извършат необходимите проучвания с цел бъдещо внедряване на система за захранване с електричество от брега и за изпълнение на инвестиционния им план, са следните: Валенсия, Барселона, Хуелва, Хихон, Венеция, Анкона, Триест и Монфалконе, Венеция, Бургас, Констанца, Пирея, Рафина , Варна, Копер, Лейксос, Пристанища на Азорските острови, и Ирландски Пристанища (Valencia, Barcelona, Huelva, Gijon, Venice, Ancona, Trieste and Monfalcone, Venice, Burgas, Constanta, Piraeus, Rafina, Varna, Koper, Leixoes, Portos dos Açores, Irish ports).

Дейности по проекта:

Дейност 1: Хармонизирана рамка за електрификация на участващите морски TEN-T пристанища

 В рамките на тази дейност ще се извърши подробен анализ на  правната и регулаторна рамка в съответните държави-членки на национално ниво, както и върху текущото състояние на законодателството, стандартите и указанията на ЕС с цел осигуряване на брегово захранване с електричество на корабите в пристанищата, участващи в консорциума на проекта. Също така анализът има за цел да докладва с препоръки как да се постигне хармонизирана рамка, стимулираща развитието на електрификацията в пристанищата на TEN-T мрежата.

Дейност 2: Адаптиране на морския флот

Ще се проучат морските стандарти за бреговото подаване на електричество  в пристанищата, участващи в консорциума и корабите, които оперират в тези пристанища. Дейност 2 също ще има за цел да предостави препоръки за хармонизирана рамка за адаптиране на морския флот за електрификация.

Дейност 3: Технически проучвания за инфраструктурата за електрификация на участващите морски TEN-T пристанища

Ще се проведат подробни технически проучвания за проектиране на инфраструктурата за електрификация, необходима за пристанищата участващи в консорциума. Това включва въвеждането на  предпроектно проучване, предоставящо напълно дефиниран инженерен проект, за да се даде възможност на пристанищата да стартират фазата на изграждането на инфраструктурата. Проучванията ще включват спецификации за основното и вторичното оборудване, оценка на разходите за закупуване и изграждане на бъдещата инфраструктура за електрификация и електрически бункери, както и технически проучвания за проектиране, осигуряващи планиране на дизайна, окончателни спецификации за оборудване и инфраструктура и окончателен бюджет.

Дейност 4: Проучвания на околната среда

Целта на тази дейност е прилагането на екологичните проучвания в съответствие с Директивата за стратегическата оценка на околната среда (SEA) (2001/42/ЕО) и Директивата за оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) (2014/52/ЕС), които се изискват за разрешения за предвидените работи за бъдещата  инфраструктура в пристанищата на консорциума.

Дейност 5: Планове за захранване с чиста енергия и тръжни документации

Като част от тази дейност ще бъдат актуализирани плановете  на пристанищата участващи в консорциума. Всеки актуализиран План за чисто захранване ще се фокусира върху представянето на стратегията на морското пристанище за устойчивост, анализ на очакванията на пристанището за бъдещ растеж на трафика и предефиниране на начина, по който пристанището трябва да оперира. Също така, ще бъдат подготвени тръжните документи за всички предложени инвестиции, свързани със строителни работи, които се фокусират върху развитието на инфраструктурата за електрификация, което ще увеличи максимално ефикасността, ефективността, безопасността и екологичното съответствие на пристанищата в консорциума и ще обслужва по-ефективно потенциалните електрически кораби.

Дейност 6: Анализ на разходите и ползите и схеми за финансово смесване

В рамките на дейност 6 ще бъде извършен анализ на разходите и ползите в съответствие с насоките на CEF и REGIO за всеки проект на морските пристанища, участващи в проекта EALING, за да се оценят ползите и конкурентоспособността на решението за използване на електричеството  като алтернативен източник на енергия и да се даде възможност за вземане на решение за внедряване на  оборудване и инфраструктура в пристанищата на консорциума. Освен това, ще се разработят подходящи инвестиционни схеми въз основа на специфичните характеристики на инвестициите в електро захранване от брега, предложени в дейности 1 до 5, така че пристанищата в консорциума да могат да използват наличните и предстоящите финансови структури, като се възползват от специфични механизми като публично-частни партньорства (ПЧП) или бъдещите енергийни общности и в крайна сметка вземат решение за адекватни финансови планове за инвестициите.

Дейност 7: Комуникация и разпространение

Дейност 7 е насочена към разпределение на задачи за комуникация и разпространение относно изпълнението и резултатите от проучването EALING.

Дейност 8: Управление на проекта

Целта на тази дейност е изпълнението на задачите за управление, които включват адекватна координация между партньорите, процедури за контрол, управление на качеството, управление на риска, механизми за мониторинг и публични инициативи.

 

Ръководител: Богиня Димитрова  eксперт в дирекция „Управление на проекти“, ДП „Пристанищна инфраструктура“, тел.: 02/807 99 94; email: b.dimitrova@bgports.bg.