Оперативна програма за транснационално сътрудничество в Югоизточна Европа (ОП ЮИЕ) 2007 2013 г. е одобрена на 20 декември 2007 г. с решение на Европейската комисия. Програмата е съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР). Общата стратегическа цел на програмата е да подобри “процеса на териториална, икономическа и социална интеграция и да съдейства за сближаването, устойчивостта и конкурентоспособността” чрез развитието на транснационалните партньорства.

Приоритетните оси на програмата са пет, като са базирани върху четирите основни приоритета: иновации, околна среда, достъпност и устойчиво градско развитие. ОП ЮИЕ предоставя възможност на Западните Балкани да се присъединят към Европейския Съюз и да задълбочи връзките със съседните страни на ЕС.

В европейската транспортна мрежа Югоизточна Европа играе роля на  мост между Северна, Южна, Източна и Западна Европа. Съществуващите транспортни мрежи не могат да поддържат високи стандарти, които да отговарят на повишеното търсене и завишените съвременни технически изисквания. Транс-европейската мрежа и пан-европейските транспортни коридори пресичат избираемата територия на програмата, но транспортната инфраструктура се нуждае от доразвиване. В тази връзка програмата ще улесни иновациите, предприемачеството, икономиката на знанието и информационното общество чрез сътрудничество и конкретни резултати.

Приоритетна ос 2: Опазване и подобряване на околната среда цели да подпомогне подобряване състоянието на околната среда и усъвършенстване управлението за защита на други природни области, преодоляване на ограниченията, наложени от националните бариери, предвиждане на бъдещи заплахи за околната среда и възможности да се развие общо транснационално действие за защита на природата и хората. Това може да бъде постигнато чрез интегрирано управление на водите и превенция от наводнения, предпазване от рискове за околната среда, управление на природни ресурси и промоция на ресурсна и енергийна ефективност.

Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура” участва в качеството си на кобенефициент в 2 проекта по ОП ЮЕ 2007 2013:

 

ECOPORT8

TEN_ECOPORT