• Начало
 • За нас
 • Сигнали по Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения

ИНФОРМАЦИЯ ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПОДАВАНЕ НА СИГНАЛИ ЗА НАРУШЕНИЯ В ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ „ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА“

 по Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения (ЗЗЛПСПОИН)

 

 1. Лица, на които се предоставя защитата по ЗЗЛПСПОИН

 

Може да подадете Сигнал за нарушение чрез канала за вътрешно подаване на сигнали в Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“, ако сте разбрали за нарушението в качеството Ви на:

 • работник, служител или друго лице, което полага наемен труд в Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“, независимо от характера на работата, от начина на заплащането и от източника на финансирането;
 • лице, което полага труд без трудово правоотношение в Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“;
 • доброволец или стажант в Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“;
 • член на Управителния съвет на Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“;
 • лице, което работи за физическо или юридическо лице, негови подизпълнители или доставчици на Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“;
 • кандидат за работа в Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“, участвал в конкурс или друга форма на подбор за постъпване на работа и получил в това качество информация за нарушение;
 • работник или служител на Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“, когато информацията е получена в рамките на трудово или служебно правоотношение, което е прекратено към момента на подаване на сигнала или на публичното оповестяване;
 • всяко друго сигнализиращо лице, което подава сигнал за нарушение, станало му известно в работен контекст.

 

 1. Приложно поле на сигналите за нарушения по ЗЗЛПСПОИН

 

Сигналите за нарушения, подавани по реда на ЗЗЛПСПОИН, трябва да са се отнасят до следните области, свързани с дейността на Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“:

 • обществени поръчки;
 • безопасността на транспорта;
 • опазването на околната среда;
 • общественото здраве;
 • защитата на потребителите;
 • защитата на неприкосновеността на личния живот и личните данни;
 • сигурността на мрежите и информационните системи;
 • трудово законодателство.

 

 1. Ред за подаване на сигнали за нарушения в Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“ (вътрешен канал)

 

Сигналите се подават писмено (включително чрез електронна поща) или устно.

Може да подадете сигнал като използвате образец на Формуляр за регистриране на сигнал за подаване на информация за нарушения съгласно Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения https://www.cpdp.bg/?p=sub_rubric&aid=282, като попълните само Част I – V включително, положите саморъчен подпис и депозирате или изпратите по пощата попълнения формуляр на адрес: гр. София, бул. „Шипченски проход“ № 69, Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“, Канал за вътрешно подаване на сигнали.

            Може да подадете сигнал чрез електронна поща като използвате образец на Формуляр за регистриране на сигнал за подаване на информация за нарушения съгласно Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения https://www.cpdp.bg/?p=sub_rubric&aid=282, като попълните само Част I – V включително, подпишете с квалифициран електронен подпис (КЕП) и изпратите на адрес: signal@bgports.bg.

В срок от 7 дни след получаването на сигнала служител, отговарящ за разглеждането му, ще потвърди получаването и ще Ви предостави информация за регистриране на сигнала и неговия уникален идентификационен номер (генериран от интернет страницата на Комисията за защита на личните данни).

Всяка следваща информация или комуникация във връзка със сигнала се прилага към този уникален идентификационен номер.

Може да подадете сигнала устно на място в Главно управление на  Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“ на адрес: гр. София, бул. „Шипченски проход“ № 69.

Обърнете внимание, че:

 • Не се образува производство по регистрирани анонимни сигнали или сигнали за нарушения, извършени преди повече от две години;
 • Не се разглеждат регистрирани сигнали, които не попадат в обхвата на ЗЗЛПСПОИН;
 • Регистрирани сигнали, съдържащи очевидно неверни или заблуждаващи твърдения, се връщат към сигнализиращото лице с указание за коригиране на твърденията и за отговорността, която носи за набедяване по чл. 286 от Наказателния кодекс.

 

 1. Как обработваме Ваши лични данни във връзка с подадени сигнали за нарушения по ЗЗЛПСПОИН

 

Администратор на личните данни: Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“ с адрес: гр. София, бул. „Шипченски проход“ № 69

 

Цели на обработване на личните данни в подадените сигнали за нарушения: Личните данни се обработват за целите на осигуряването на защитата на лицата, които подават сигнали или публично оповестяват информация за нарушения на българското законодателство или на актовете на Европейския съюз, станала им известна при или по повод изпълнение на трудовите им задължения или в друг работен контекст по смисъла на ЗЗЛПСПОИН, както и за изпълнение на съответните законови задължения.

 

Правно основание за обработване на личните данни: Ваши лични данни се обработват на основание чл. 6, пар. 1, б. „в“ от Регламент (ЕС) 2016/679 във връзка със задълженията, които произтичат от Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения.

 

Получатели на личните данни: Достъп до личните данни в сигналите за нарушения имат служителите на Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“, отговарящи за разглеждането на сигналите. Разкриването на самоличността на лицата и на информацията в подадените сигнали за нарушения се осъществява само при условията на чл. 31 от ЗЗЛПСПОИН:

 • при изрично писмено съгласие на сигнализиращото лице, подадено писмено или в електронна форма пред служител, отговорен за разглеждането на сигнала;
 • когато това е необходимо и пропорционално задължение, наложено от българското законодателство или от правото на Европейския съюз в контекста на разследвания от национални органи или на съдебни производства, включително с оглед на гарантиране правото на защита на засегнатото лице. В тези случаи сигнализиращото лице се уведомява за необходимостта от разкриването с писмено уведомление от служител, отговорен за разглеждане на сигнала, което се мотивира. Сигнализиращото лице не се уведомява, когато с това се застрашава разследването или съдебното производство.

 

Срок за съхранение на личните данни: Срокът за съхранение на личните данни се определя от времето за извършване на проверката по сигнала, времето, необходимо за по-нататъшни разследвания и времето за съхранение на сигнала съгласно чл. 18, ал. 2, т. 9 от ЗЗЛПСПОИН.

 

Права на субектите на данни: При обработване на Ваши лични данни Вие разполагате с правата по Регламент (ЕС) 2016/679, които може да упражните по реда, посочен в Политиката за поверителност http://www.bgports.bg/bg/page/78 .

 

Права по ЗЗЛПСПОИН:

 • да прецените дали желаете да подпишете документирания устен сигнал (чл. 15, ал. 3 от ЗЗЛПСПОИН);
 • да бъдете информиран за получаването на сигнала в срок от 7 дни след получаването (чл. 16, т. 1 от ЗЗЛПСПОИН);
 • да получите информация за процедурите за външно подаване на сигнали към Комисията за защита на личните данни (КЗЛД), в качеството ѝ на централен орган за външно подаване на сигнали, а когато е уместно – към институциите, органите, службите и агенциите на Европейския съюз (чл. 16, т. 5 от ЗЗЛПСПОИН);
 • да бъдете информиран за препращането на сигнала Ви до КЗЛД при необходимост от предприемане на действия от нейна страна (чл. 16, т. 11, б. „г“ от ЗЗЛПСПОИН);
 • да Ви бъдат съобщени предприетите действия, окончателните резултати от проверката по сигнала, заедно с мотивите (чл. 16, т. 4 във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 4 от ЗЗЛПСПОИН).