Проект

Мрежа на дунавските пристанища“ (DAPhNE)

 

Обща стойност на проекта: 2 985 406,15 евро

Бюджет на ДП Пристанищна инфраструктура“: 243 650 евро

Бенефициент: Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“

Начало на проекта: 01.01.2017

Край на проекта: 30.06.2019

 

 

     ДП „Пристанищна инфраструктура“ е част от международен консорциум по проект „Danube Ports Network“ (DAPhNE) с водещ партньор Pro Danube International, Австрия. Проектът е одобрен за съфинансиране по първата покана на Програмата за транснационално сътрудничество „Дунав 2014-2020“. В проекта са включени 14 партньори от държави-членки на ЕС  и един  партньор, който е извън ЕС.

     Целта на проекта е да улесни балансираното развитие на дунавските пристанища  като екологично чисти, лесно достъпни мултимодални центрове за транспортната система на региона и да ги превърне в оживени икономически центрове, функциониращи като катализатори за икономически растеж и създаване на работни места с висока принадена стойност. За да се постигне тази цел е необходимо да бъде осигурено постоянно сътрудничество между публичните и частните субекти по поречието на Дунав, като всеки един от тях внася собствения си специфичен опит. Това са министерства, пристанищни администрации, ползватели на пристанищата, специализирани консултантски фирми, логистични компании и университети.

     Задачите на проекта са създаване на добре управлявана работна платформа, която да се справя с най-сериозните слабости с помощта на насоки, препоръки и конкретни пилотни дейности,  основани на добрите практики, което води до цялостна стратегия за развитие на дунавските пристанища. Дейностите по проекта са насочени към подобряване на пристанищното законодателство и финансиране на пристанищните инвестиции, административни процеси, бизнес стратегии, както и стратегии за развитие на пристанищната инфраструктура и съоръжения.

     Специално внимание се отделя както на развитието на човешкия потенциал, така и на възможностите за подобряване екологичното състояние на пристанищния сектор. Решенията, разработени от консорциума, следва да бъдат споделени с повече от 60 дунавски пристанища като потенциални планове чрез създаване на Мрежа на дунавските пристанища. Идеята е тази мрежа да прерасне в Организация, като по този начин се гарантира дълготрайност на постигнатите резултати от проекта и непрекъснато развитие на дунавските пристанища. Подобрената координация и транснационалната интеграция, постигнати чрез пилотни действия и общи инструменти, разработени от частни и публични ключови заинтересовани лица, ще доведат до съвместни решения за модернизирането на дунавските пристанища и ще повишат техния икономически потенциал за постигане на устойчив растеж на региона на река Дунав.

     В DAPhNE консорциума са представени девет от десет страни, които граничат с река Дунав. Това позволява действително прилагането на транснационален подход, подпомагащ обмена на опит и подготвящ основата за разработването и прилагането на широко хармонизирани решения. Избраните партньори са ключови заинтересовани лица за бъдещото развитие на дунавските пристанища и са в състояние да се справят с основните задачи в структурата на работата, групирани по следния начин:

- пристанищно законодателство и публично финансиране;

- пристанищна администрация и управление, включително човешки ресурси и екологични подобрения за пристанищния сектор;

- развитие на пристанищата, фокусирано върху иновациите (иновативни ИТ системи за пристанищния бизнес, нови маркетингови възможности).

     Обществените институции, като министерства и пристанищни власти/администрации, които предоставят регулаторната рамка за дунавските пристанища, са обединили усилия с частни пристанищни оператори, пристанищни асоциации, специализирано консултантски фирми, логистични компании и университети. Това тясно публично – частно сътрудничество не само осигурява по-широк обхват на компетентност от различни ъгли, но и гарантира добре балансирани решения в интерес на държавите и бизнеса. Структурата на партньорство  осигурява бързо прехвърляне на разработените стратегии, пилотни действия, насоки и препоръки, и пълно навлизане в публичния и частния сектор.

     Сътрудничеството между основните заинтересовани страни от партньорски организации от целия регион на река Дунав осигурява солидна основа за Мрежа на дунавските пристанища, която ще бъде разширена и развита в една организация, за да се гарантира устойчивост на резултата от проекта DAPhNE, както и по-нататъшно развитие на дунавските пристанища извън проекта.

 

Очаквани резултати от проекта:

     Изпълнението на проекта DAPhNE ще доведе до подобряване на сътрудничеството в региона на река Дунав между представители на обществения и частния пристанищен сектор, улеснен от най-добрите инструменти за управление и подпомагане вземането на решения, насочени към насърчаване и развитие на вътрешния воден транспорт и към консолидиране на позицията на пристанищата като екологосъобразни мултимодални центрове.

     Сътрудничеството в региона ще се подобри и засили в резултат на изграждането на Мрежата на дунавските пристанища - една платформа, до която ще имат достъп всички заинтересовани страни, имащи отношение към устойчивото развитие на дунавските пристанища. Пристанищните администрации, ползвателите на пристанищата, националните и местните власти от целия регион ще могат да се регистрират като членове на доброволни начала. Очаква се, че до края на проекта ще има около 120 члена от всички крайречни дунавски страни, които ще имат свободен достъп до разработките и резултатите на DAPhNE.

     Тази мрежа ще даде възможност на участниците да предават ноу-хау и да създават нови сътрудничества, предназначени за надграждане развитието на пристанищата. Това ще позволи на портовете да достигнат пълния си потенциал на оживени икономически центрове,  като едновременно с това се съблюдава за вредното въздействие върху околната среда в следствие от тяхната дейност. След окончателното приключване на проекта Мрежата на дунавските пристанища ще продължи да функционира като постоянен независим орган, чиято основна роля ще бъде улесняване на комуникацията между страните и организиране на събития („Дни на пристанищна политика“, „Пристанищни информационни дни“) с цел засилване на връзките между пристанищната общност.

Партньори:

LP                   Pro Danube International                                                                                   AUSTRIA

ERDF PP1      Ennshafen Port                                                                                                    AUSTRIA

ERDF PP2      iC consulenten ZT GesmbH                                                                                   AUSTRIA

ERDF PP3      University of Applied Sciences Upper Austria                                                          AUSTRIA

ERDF PP4      National Company The Maritime Danube Ports Administration SA Galati                    ROMANIA

ERDF PP5      National Company Maritime Ports Administration SA Constanta                                ROMANIA

ERDF PP6      Ovidius University of Constanta                                                                             ROMANIA

ERDF PP7      Pro Danube Romania                                                                                            ROMANIA

ERDF PP8      Ministry of Transport of Romania                                                                           ROMANIA

ERDF PP9      Bulgarian Ports Infrastructure Company                                                                 BULGARIA

ERDF PP10    Public Institution Port Authority Vukovar                                                                 CROATIA

ERDF PP11    RGO Communications Ltd.                                                                                     CROATIA

ERDF PP12    ILR Logistica Romania SRL                                                                                    ROMANIA

ERDF PP13    Hungarian Federation of Danube Ports                                                                    HUNGARY

ERDF PP14    Public Ports, jsc                                                                                                    SLOVAKIA

IPA PP1           Port Governance Agency                                                                                    SERBIA

ASP1               Container Terminal Enns                                                                                    AUSTRIA

ASP2               Giurgiu Municipality                                                                                           ROMANIA

ASP3               Port of Vienna                                                                                                   AUSTRIA

ASP4               Ministry of Maritime Affairs, Transport and Infrastructure                                      CROATIA

ASP5               Ministry of Transport, Information Technology and Communications                       BULGARIA

ASP6               Danube Logistics SRL                                                                                         MOLDOVA

ASP7               State Enterprise Ukrainian Sea Ports Authority                                                     UKRAINE

 

Ръководител на проекта: Стоян Христов, директор клон-ТП „Пристанище Русе“, тел: 082 81 89 88, email: s.hristov@bgports.bg