„Годишната програма за изграждане, реконструкция, рехабилитация, поддържане, развитие и управление на инфраструктурата на пристанищата за обществен транспорт с национално значение” на Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура” се разработва на основание чл. 115у, ал. 2 от ЗМПВВППРБ.

Целта на Годишната програма на предприятието е да представи основните насоки в дейността му.

Средствата за изпълнение на програмата се осигуряват съгласно разпоредбите на чл. 115с, ал. 1 от ЗМПВВППРБ от:

 • пристанищните такси по чл. 103в, ал. 1 от ЗМПВВППРБ;
 • приходи от собствена дейност;
 • лихви по депозити на собствени средства и по просрочени плащания;
 • държавния бюджет;
 • дейности, свързани с осъществяването на предмета на дейност по чл. 115м, ал. 1;
 • безвъзмездно предоставени средства (дарения);
 • безвъзмездно предоставени средства по програми на Европейския съюз.

Годишната програма представя прогнозата за разходване на средствата, формиращи бюджета на ДППИ, съгласно разпоредбите на закона:

 • за осъществяване предмета на дейност на Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура” по чл. 115м, ал. 1;
 • за осигуряване безопасността на корабоплаването в каналите и акваторията на пристанищата за обществен транспорт с национално значение;
 • за издръжка на Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура” .

Основни приоритети:

Според оценката за състоянието на транспортния сектор в Р България (ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура” 2014–2020 г.) към момента речният и морският транспорт са недостатъчно развити и използването им е в пряка зависимост от развитието на вътрешните водни услуги, морските превози на къси разстояния (развитие на европейската концепция за морски магистрали) и предоставяне на подобрени пристанищни услуги.

Европейската транспортна политика счита за приоритетно развитието на морския транспорт и на транспорта по вътрешните водни пътища - ключови компоненти на интермодалността, които предоставят възможност за преодоляване на нарастващата претовареност на пътната и железопътната инфраструктура и за борба със замърсяването на въздуха.

Пристанищата са от решаващо значение за европейската транспортна дейност, за конкурентоспособността на Европа и имат също така огромен потенциал за създаване на работни места и за инвестиции.

Тенденцията за развитие на обществените речни и морски пристанища от национално значение е свързана с тяхното концесиониране и либерализацията на пристанищните услуги при отчитане на нуждите за подобрение на техническите условия на пристанищните инфраструктури и акватории.

Затова основните приоритети при планирането на Годишната програма на ДППИ са:

 • ефективно поддържане, модернизация и развитие на транспортната инфраструктура;
 • интегриране на българската транспортна система в европейската;
 • прозрачни и хармонизирани условия за конкуренция на транспортния пазар. Осигуряване на добра бизнес среда;
 • осигуряване на адекватно финансиране за функциониране и развитие на транспортния сектор;
 • ограничаване негативното въздействие на транспорта върху околната среда и здравето на хората;
 • постигане на висока степен на безопасност и сигурност на транспорта;
 • осигуряване на качествен и лесно достъпен транспорт във всички райони на страната;
 • устойчиво развитие на масовия обществен транспорт.

Визията за развитие на транспортния сектор към 2020 г. - България да притежава модерна, безопасна и сигурна транспортна система, която да удовлетворява потребностите за качествен и безопасен транспорт.

 

 

„Годишната програма за изграждане, реконструкция, рехабилитация и поддържане на пристанищата за обществен транспорт” на ДППИ за 2015 г. е утвърдена от заместник-министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията Антон Гинев със Заповед № ПД-88/11.05.2015 г., на основание чл. 137 и чл. 221, във връзка с чл. 147, ал. 2 и чл. 232а от Търговския закон, чл. 115н, т. 1 от Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България и Заповед РД-08-218/27.04.2015 г. на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията. 

 

 

Бизнес план 2013

Бизнес план 2014

Бизнес план 2015

Бизнес план 2016

Бизнес план 2017

Бизнес план 2018

Бизнес план 2019

Бизнес план 2020