Проект Integrated Bulgarian Maritime Surveillance

InBulMarS    

 

     Проектът се финансира от Европейския фонд за морско дело и рибарство във връзка с изпълнението на Работната програма за 2015 г., договор за отпускане на безвъзмездна помощ EASME/EMFF/2015/1.2.1.5/002/SI2.740700 – InBulMarS

 

 

Бюджет: Общ бюджет на проекта: 238 820 EUR

Безвъзмездна помощ: 191 056 EUR

Период на изпълнение на проекта: 01.01.2017 г. – 31.12.2018 г.

Договор за безвъзмездна помощ: EASME/EMFF/2015/1.2.1.5/002/SI2.740700 – InBulMarS

Покана: EASME/EMFF/2015/1.2.1.5.

 

Участници:

 • координатор: Изпълнителна агенция „Морска администрация“ 
 • партньори:

  Главна дирекция „Гранична полиция“
  Български Военноморски Сили
  Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“
  Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури
  Агенция „Митници“ 
 • наблюдатели:

  Министерство на отбраната
  Министерство на земеделието и храните

 Цел на проекта:

Извършване на проучване за определяне на нуждите и изискванията за подобряване на междусекторния обмен на информация в областта на морското наблюдение.

 Специфични цели:

 • определяне на нуждите на оперативните центрове за междусекторен обмен на информация на национално ниво;
 • дефиниране на нови информационни услуги, базирани на CISE данни, които се установяват и доставят до другите сектори на национално ниво и по възможност и до други държави-членки;
 • определяне на изискванията и пречките пред CISE интегрирането и улесняване на интегрирането на наличните данни в различните ICT системи в интерфейса на един потребител.

Очаквани резултати:

 • оценка на съществуващите системи за морско наблюдение в Република България;
 • проучване относно обмена на данни между изградените до момента системи;
 • подготовка на бъдещ тестови обмен на информация между системите;
 • развитие на междусекторното и трансграничното сътрудничество.

Основни компоненти:

Идентифициране на правните и техническите проблеми пред интегрирането на данни от съществуващите системи за наблюдение на морските пространства на Република България.

 Работни пакети (РП): 3

 • РП 1 Начални дейности
 • РП 2 Публичност и разпространение
 • РП 3 Анализ на съществуващите информационни системи, поддържани от българските власти, извършващи морско наблюдение и мисии на море

Ръководител проект: Златко Кузманов, ДППИ, тел. 052 684 930, z.kuzmanov@bgports.bg