Environmental Protection of Areas Surrounding Ports using Innovative Learning Tools for Legislation

 

Проект № BMP1/2.3./2622/2017

„Прилагане на законодателството за опазване на околната среда в прилежащите зони на морските пристанища с помощта на иновативни инструменти за обучение“ – ECOPORTIL

 

Проектът е одобрен за финансиране по Програма „Транснационално сътрудничество „Балкани – Средиземно море“ 2014-2020

 

Обща стойност на проекта: 865 947,66 евро

Бюджет на ДП „Пристанищна инфраструктура“: 139 961,52 евро

Бенефициент: Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“

Начало на проекта: 01.11.2017 

Край на проекта: 31.10.2020 

 

Проектът ECOPORTIL има за цел да подобри качеството на околната среда на пристанищата и околните крайбрежни зони, като подкрепи тяхната устойчивост чрез прилагане на съвременни методологии и добри практики в съответствие с европейското и националното законодателство, както и чрез иновативни инструменти и методи за обучение и изграждане на капацитет на заинтересованите страни в пристанищата и близките крайбрежни зони като мярка за предотвратяване на замърсяването и запазване на естествените морски ресурси.

Проектът ECOPORTIL цели да допринесе за:

- Устойчив морски сектор, способен да балансира между нуждите на морския транспорт, търговските пристанищни дейности и мерките за опазване на околната среда и законодателството на ЕС / националното законодателство;

- Устойчивият син растеж, основната цел на стратегията Европа 2020. Въвеждането на системите за управление на околната среда (МСС) в морския сектор и дейностите, свързани с пристанищата, с приноса на ИКТ инструменти и интегрирано обучение за обучение и методи / практики за учене през целия живот в тези сектори се счита за от голямо значение за синия растеж и устойчивостта спрямо климата да се промени.

Задачи на проекта:

 • Създаване на мрежи и работни групи по въпроси, свързани с проектирането, координацията и функционирането на интегрирани транспортни и мобилни услуги и мултимодални практики в пристанищните зони;
 • Разработване и / или интегриране на съществуващи транснационални системи, процедури и системи за ранно предупреждение относно рисковете за околната среда и оценката на риска, методологиите за планиране, плановете за управление, оценките за устойчивост и адаптация;
 • Проектиране и внедряване на географска информационна система за оптимална визуализация на параметрите на околната среда;
 • Специални обучителни курсове за подобряване на знанията на заинтересованите страни и преодоляване на информационната празнина за включване на законодателството и приемане на добри екологични практики.

Очаквани резултати:

 1. свързани с екологичното законодателство (събиране на съществена информация) и предоставяне на специализирани образователни и обучителни курсове и семинари и създаване на интегрирано учебно съдържание, което ще допринесе за ученето през целия живот, тъй като съответният образователен материал ще бъде достъпен отвъд живота на проекта и
 2. ще подобри мониторинга на околната среда чрез усъвършенствани ИКТ методи и инструменти. По-конкретно ще бъдат разработени и разширени:
 • ИКТ инструменти за мониторинг на проблемите на околната среда по отношение на по-големите пристанищни зони;
 • ИКТ инструменти за събиране, организиране и предоставяне на актуализирано съдържание на законодателството и информационен материал;
 • Специфични курсове на обучение за пристанищните заинтересовани лица и служителите в публичната администрация;
 • Обмяна на опит и мобилност сред служителите в публичната администрация;
 • Общ модел за екологично и устойчиво развитие на пристанищата в региона на Балканите и Средиземноморието.

Водещ партньор: Технологичен образователен институт на Епир, Гърция

Партньори:

 • ДП „Пристанищна инфраструктура“, България
 • Университет на Егейско море – Научно звено, Гърция
 • Национален институт по метеорология и хидрология – Българска академия на науките, България
 • Морски институт на Източното Средиземноморие, Кипър
 • Институт по транспорта, Албания

Ръководител: Александър Александров – заместник генерален директор на ДППИ, тел.: 02 807 99 90, a.alexandrov@bgports.bg

Website: www.ecoportil.eu