ДП „Пристанищна инфраструктура" е разработило, документирало, въвело и поддържа Система за управление на качеството, Система за управление на сигурността на информацията и Система за управление на здравето и безопасността при работа.

Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура” е сертифицирано по Системата за управление на качеството ISO 9001:2008 през юни 2007 г. През април 2013 г. е ресертифицирано, като е издаден нов сертификат с валидност до май 2016 г.

От 23.04.2014 г. предприятието е сертифицирано по Система за управление на здравето и безопасността при работа (СУЗБР) в съответствие с изискванията на BS OHSAS 18001:2007. Сертификатът е с валидност до 22.04.2017 г.

С цел осигуряване сигурност на информацията от 07.12.2012 г. в предприятието е внедрена Система за управление на сигурността на информацията БДС ISO/IEC 27001:2006.

В съответствие с горното, съгласно установените политика и цели по качеството, ръководството на ДП „Пристанищна инфраструктура" е определило и документирало Интегрирана система за управление (ИСУ) в изпълнение на изискванията на Международния стандарт ISO 9001:2008, БДС ISO/IEC 27001:2006 и BS OHSAS 18001:2007. Интегрираната система за управление е описана в Наръчник.

Целите на тази система за управление са:

 • предлаганите услуги да задоволят напълно потребителските изисквания към пристанищната инфраструктура и приложимите изисквания на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България и Кодекса на търговското корабоплаване;
 • да идентифицира процесите, необходими за интегрираната система и тяхното прилагане;
 • да определи последователността на процесите и да постигне контрола, поддържането и ефикасното им функциониране, като осигури необходимото качество на предоставяните услуги;
 • да осъществява превантивен контрол върху процесите;
 • да наблюдава, измерва и анализира тези процеси;
 • да постигне необходимото ниво на квалификация на човешките си ресурси;
 • да постигне мотивация на персонала за постигане на желаното ниво на качество на услугите;
 • да определи изискванията към доставчиците;
 • да наблюдава, измерва и анализира процесите и да генерира обективни доказателства за постигнато ниво на качеството на услугите, удовлетворяващо потребителите (клиентите и заинтересованите страни);
 • да се отстранят или намалят до приемлив минимум рисковете за персонала и за другите заинтересувани страни, които могат да бъдат изложени на опасности, свързани със ЗБР, произтичащи от тяхната дейност;
 • да се отстранят или намалят до приемлив минимум рисковете от загуба на поверителност, цялостност и наличност на информационните активи, като се отчетат основните заплахи, уязвими места и въздействия, свързани с тези активи;
 • да приложи необходимите действия за постигане на планираните резултати и непрекъснато подобрение на тези процеси.

 Интегрираната система за управление осигурява:

 • постигане на увереност във всички потребители за съответствие на предлаганите услуги със специфичните им изисквания и приложимите стандарти/нормативни актове;
 • обвързване, ангажиране и ефективни взаимоотношения на целия персонал за постигане непрекъснато подобрение на качеството на предлаганите услуги;
 • ефективно поддържане и подобряване качеството на обслужване на всички етапи от предлагането на услуги от ДП „Пристанищна инфраструктура", чрез контролиране на техническите, административни и човешки фактори, влияещи върху качеството;
 • редовен преглед на технологиите, методите, принципите и механизмите за защита на информацията, за нуждите на дейностите в ДППИ;
 • редовен преглед на методологията, подходите и критериите за определяне, анализиране, оценка, третиране и приемане на рисковете;
 • поддържане и периодично изпитване на рамка от планове за непрекъсваемост на процесите в ДППИ;
 • поддържане на система от правила за докладване, управление и разследване на слабости и/или инциденти, свързани със сигурността на информацията;
 • поддържане на високо квалифициран персонал за нуждите на ИСУ;
 • идентифициране и спазване на законодателните и регулаторни изисквания, свързани с качеството и сигурността на информацията;
 • прилагане на общоприети стандарти и добри практики за нуждите на качеството и сигурността на информацията.