DBS Gateway Region № DTP1-1-050-3.1

Регионално и транспортно развитие на региона Дунав – Черно море

към транснационален и многопристанищен  регион –

портал към Каспийския регион и Далечния изток

 

Проектът е одобрен за съфинансиране по първата покана на Програмата за транснационално сътрудничество Дунав“ 2014-2020

 

 

Бюджет на проекта: 2 178 449,30 €

Бюджет на ДППИ: 223 423,60 €

Продължителност: 30 месеца (01/2017 – 06/2019)

 

ДП „Пристанищна инфраструктура“ е част от международен консорциум по проект „Регионално и транспортно развитие на региона Дунав – Черно море към транснационален и многопристанищен  регион – портал към Каспийския регион и Далечния изток“ – (DBS Gateway Region). В него участват 10 партньора от Австрия, България, Румъния, Сърбия, Словакия, Унгария и Хърватия, както и 20 асоциирани стратегически партньора от горепосочените държави, Германия, Украйна и Молдова.  Водещ партньор е Регионалното правителство на Долна Австрия. Партньорството по проекта следва новаторски подход, който обхваща всички заинтересовани страни. То включва не само пристанищата и пристанищните власти, но и национални, регионални и местни власти с цел да бъдат обхванати всички гледни точки. Пристанищата играят основна роля за региона и тяхната достъпност е важен фактор за неговото развитие.

Реализацията на проекта има за цел да подпомогне сътрудничеството между всички заинтересовани страни (пристанища, пристанищни власти, публични органи, университети, предприятия, спедитори и др.), което от своя страна ще повиши привлекателността на региона на река Дунав и Черно море по отношение на  морския и вътрешноводния транспорт. Целта е регионът да се превърне в „портал“, свързващ Централна Европа и Черно море с Каспийския регион и Далечния изток.

 

Специфични цели на проекта:

  • подобряване на устойчивата транспортна система;
  • укрепване на сътрудничеството между съответните заинтересовани страни в региона;
  • подобряване на бизнес средата чрез привличането на бизнес партньори и товари от/за региона на река Дунав и Черно море.

 

Дейности, предвидени по проекта:

В рамките на проекта се предвижда да бъде направен анализ на потенциала на региона, на базата на който ще бъде разработен стратегически документ Обща визия 2040 („Joint vision 2040). Анализът на потенциала на региона има за цел да представи настоящото състояние на  региона чрез обобщаване на резултатите от различните анализи, направени в рамките на проектите  INWAPO, DaHar, NEWS, EMPIRIC, GIFT, ADB и др., както и да определи бъдещата визия за развитие чрез осигуряване на нови пазари, привличане на товаропотоци към региона на река Дунав и Черно море и подобряване на свързаните с тях бизнес политики. Обща визия 2040 ще определи  съвместна посока и ще послужи като ориентир за бъдещи възможности за икономическото, регионалното и логистичното развитие на региона. За целта ще бъде изработена „пътна карта“, която ще даде конкретни насоки, и ще бъдат изготвени регионални планове за действие, които да включват предложения за конкретни инфраструктурни проекти.

  

Партньори по проекта:

Regional Government of lower Austria

TINA Vienna

Public Ports Slovakia

Freeport Budapest

Port Authority Vukovar

University of Novi Sad – Faculty of Technical Science

Bulgarian Ports Infrastructure Co.

Burgas Municipality

Varna Municipality

Municipality of Galati

 

Ръководител: Анна Михнева-Натова, директор на Дирекция „Управление на проекти“, ДППИ, тел: 02 807 99 50, имейл: a.natova@bgports.bg