31.03.2020

 

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ „ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА“

УВЕДОМЯВА

заинтересованата общественост, че подробна информация за инвестиционно предложение „Подобряване условията на корабоплаване в района на кейово място 1А на пристанищен терминал Варна-запад и възстановяване на проектните параметри пред кейовите стени в пристанищен терминал Леспорт“ е достъпна на интернет страницата на ДП „Пристанищна инфраструктура“ – www.bgports.bg.

Писмени становища се приемат в срок до 30.04.2020 г. на е-mail: office@bgports.bg.  

 

 

Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“

 

О Б Я В Я В А

 

на заинтересованите лица и общественост, че има следното инвестиционно предложение /ИП/: „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на оборудване в българските речни пристанища за обществен транспорт с национално значение – Русе, Видин и Лом”.

Подробна информация е налична в Министерството на околната среда и водите и в сградата на ДППИ в гр. София. Писмени становища и мнения се приемат в:

–  МОСВ, гр. София, бул. „Княгиня Мария Луиза“, № 22, на вниманието на Дирекция “Екологична оценка, оценка на въздействието върху околната среда и предотвратяване на замърсяването“ – отдел „ЕО и ОВОС“;

–  сградата на ДППИ, гр. София, бул. „Шипченски проход“ № 69, ет. 0, 1 и 4, тел.: 02 807 99 90, еmail: a.alexandrov@bgports.bg

 

 

Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“ 

О Б Я В Я В А

 

на заинтересованите лица и общественост, че има следното инвестиционно предложение /ИП/: „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на оборудване в българските морски пристанища за обществен транспорт с национално значение – Варна и Бургас”.

Подробна информация е налична в Министерството на околната среда и водите и в сградата на ДППИ в гр. София. Писмени становища и мнения се приемат в:

– МОСВ, гр. София, бул. „Княгиня Мария Луиза“, № 22, на вниманието на Дирекция “Екологична оценка, оценка на въздействието върху околната среда и предотвратяване на замърсяването“ – отдел „ЕО и ОВОС“;

– сградата на ДППИ, гр. София, бул. „Шипченски проход“ № 69, ет. 0, 1 и 4, тел.: 02 807 99 90, еmail: a.alexandrov@bgports.bg

 

 

ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА

О Б Я В А

 

ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ

На основание чл.6, ал.9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /Наредба за ОВОС, ДВ, бр.25/2003, изм. и доп./ Клон териториално поделение Лом на Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“ има следното Инвестиционно предложение:

Превенция от наводнение на гр. Лом чрез  „Рехабилитация на Източен кей пристанищен терминал Лом” в ПИ с идентификатор № 44238.507.1 по КК и КР на гр. Лом.

За контакти

Име: Валерия Иванова Георгиева, тел. (+359 971) 68 389, v.ivanova@bgports.bg

Адрес за кореспонденция: гр. Лом, ул. „Пристанищна“ 21

 

Резюме на инвестиционното предложение:

 

Осъществяване на превенция чрез рехабилитация на източен кей в пристанищен терминал Лом, съгласно действащата нормативна уредба в Р България

Настоящето предложение е изготвено с цел реализиране на инвестиционна инициатива – „Рехабилитация на Източен кей пристанищен терминал Лом”.

 

Информация по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС се приема в:

  • сградата на Клон Териториално поделение Лом ул. „Пристанищна“ №21 ет.4
  • писмени становища и мнения се приемат в срок от 14 дни след обявяване на

информацията по Приложение № 2 /до 03.02.2020г. вкл./ в сградата на Клон

Териториално поделение Лом ул. „Пристанищна“ №21 ет.4. или в РИОСВ - Монтана, гр. Монтана 3400, ул. ”Юлиус Ирасек”№ 4, п.к.55.

 

                                                        

                                                                                                                                   Дата: 20.01.2020 г.

Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“

 

О Б Я В Я В А

 

На заинтересованите лица и общественост, че има следното инвестиционно предложение /ИП/: „Рехабилитация на вълнолом в пристанище Бургас”.

Подробна информация е налична в Министерството на околната среда и водите и в сградата на ДППИ в гр. София. Писмени становища и мнения се приемат в:

– МОСВ, гр. София, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 22, на вниманието на Дирекция “Екологична оценка, оценка на въздействието върху околната среда и предотвратяване на замърсяването“ – отдел „ЕО и ОВОС“;

– сградата на ДППИ, гр. София, бул. „Шипченски проход“ № 69, ет. 4, тел.: + 359 2 807 99 50, е-mail: a.natova@bgports.bg.