О Б Я В А

 25.09.2020г.

ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ

На основание чл.15, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми /Наредба за ЕО/,31, ал.4 и ал.6 от Закона на биологичното разнообразие, чл.37, ал.4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони.  Регионална инспекция по околната среда и водите – Монтана излезе с Решение № МО19 –ЕО/2020г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка да не се извършва екологична оценка на Подробен устройствен план – парцеларен план  за обект:

 Изграждане на на дублиращо ел. захранване на пристанищен терминал Видин-Север“ до поземлен имот с идентификатор 10971.512.219 по кадастралната карта на гр. Видин, при прилагането на който няма вероятност да се окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда и чавешкото здраве.

За контакти

Име: Валерия Иванова Георгиева, тел. (+359 971) 68 389, v.ivanova@bgports.bg

Адрес за кореспонденция: гр. Лом, ул. „Пристанищна“ 21

 

Резюме на инвестиционното предложение:

 

Изграждане на дублирадо ел. захранване за пристанищен терминал Видин-Север, при което основните дейности при изпълнение на обекта са земно изкопни работи, като земния изкоп за полагане на кабела ще бъде  с дълбочина 0,8м. и ширина 0,6м. и 1,1/0,6м. При пресичане на улици и подходи, изкопът ще бъде 1,1/0,6 м. а кабелният сноп ще бъде изтеглен в PVC ф140/4,1 мм. в бетонов кожух. Ще се положи втора допълнителна тръба, която следва да се затапи. След направата на земния изкоп, на дъното на същия ще се направи подложка 0,1 м. от пясък или пресята пръст, с цел предпазване от нараняване на изолацията на кабела. Върху кабелите ще се насипва пласт от пясък или пресята пръст с дебелина 0,35 м. трамбоват се и върху него ще се постави сигнална лента PVC с надпис внимание кабел ВН. Кабелният изкоп се дозасипва с чиста пръст, която ще се трамбова на пластове по 15-20см. Кабелните линии ще се положат без механични напрежения и повреди на изолацията, като 5% резерв за компенсация на деформациите от температурните разширения или разместване на терена. Съединителните кабелни муфи ще се изпълнят и изпитат по начин защитаващ кабелите от проникване на влага и ще бъдат маркирани с реперни знаци. Преди започване на изкопните работи ще бъдат подсигурени представители на експлоатационните дружества.

Другата основна и съществена дейност е преоборудването на трафопоста килия мерене  ТИТ 2бр. В съществуващите  килии ще се демонтират старите съоръжения и ще се оборудват с разделител РММз 20/400 с РЛЗ-15-2 бр. стойка с високо волтови предпазители ВвП 20KV 40А и ТИТ 20/5/5А с клас на точност 0,5s Килите ще са оградени с предпазни врати и ще са снабдени с необходимата механична блокировка.

                                                            

    Решение