28.02.2024 г.

 

О Б Я В Я В А

 

На заинтересованите лица и общественост, че има следното инвестиционно предложение: „Изграждане на брегово захранване с електричество на кораби в българските речни пристанища“.

         Подробна информация е налична в МОСВ, в административната сграда на ДП „Пристанищна инфраструктура“, гр. София, бул. „Шипченски проход“ № 69 и Клон-териториално поделение „Пристанище Русе”, гр. Русе, ул. „Пристанищна” № 22, вх. Б, ет. 2.

Писмени становища и мнения се приемат в:

- МОСВ,  гр. София 1000, бул. „Княгиня Мария Луиза“ 22, e-mail: edno_gishe@moew.government.bg, тел.: +359 2 940 60 00

- ДП „Пристанищна инфраструктура“, Клон-териториално поделение „Пристанище Русе”, гр. Русе, ул. „Пристанищна” № 22, вх. Б, ет. 2,  лице за контакти: инж. Пенчо Петков – директор на Клон-териториално поделение „Пристанище Русе”, тел.: +359 879 194 076; е-mail: p.petkov@bgports.bg.

 

 

27.02.2024 г.

 

Решение № ЕО-1/2024 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка

 

С писмо с изх. № ЕО-33/23.02.2024 г. на Министерство на околната среда и водите в Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“ е получено Решение № ЕО-1/2024 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка (ЕО) за Проект на Генерален план на пристанище за обществен транспорт Русе.

В изпълнение на указанията в писмото на МОСВ и съгласно изискванията на чл. 15, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършаване на екологична оценка на планове и програми е необходимо Решението да бъде публично обявено на интернет страницата на Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“ в тридневен срок от получаването му.

 Решение № ЕО-1/2024 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка  е публикувано на официалната интернет страница на ДП „Пристанищна инфраструктура“ на ел. адрес:  http://www.bgports.bg/bg/page/121   

  Линк към страницата на МОСВ, на която е публикувано РЕШЕНИЕ № ЕО-1/2024 Г. ЗА ПРОЕКТ НА ГЕНЕРАЛЕН ПЛАН НА ПРИСТАНИЩЕ С ОБЩЕСТВЕН ТРАНСПОРТ РУСЕ:

https://www.moew.government.bg/bg/reshenie-eo-1-2024-g-za-proekt-na-generalen-plan-na-pristaniste-s-obstestven-transport-ruse/

Решение № ЕО-1/2024 г.

 

15.11.2023 г. 

  

Съобщение за Тарифа

 

ДП „Пристанищна инфраструктура“ публикува определените на основание чл.115п, ал.7, т.10 от Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България (ЗМПВВППРБ) размери на пристанищни такси по чл.103в, ал.1, т.1 от ЗМПВВППРБ, както следва:

 

  1. Препис – извлечение от Решение на Управителния съвет на ДП Пристанищна инфраструктура“;
  2. Тарифа за пристанищните такси, събирани от Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“ в речните пристанищни терминали за обществен транспорт – държавна собственост;
  3. Резултати и мотиви от проведеното обсъждане - Справка за отразяване на постъпилите становища в общественото обсъждане, проведено в периода 28.04.2023 г. – 29.05.2023 г., на проекта на ТАРИФА за пристанищните такси, събирани от Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“ в речните пристанищни терминали за обществен транспорт- държавна собственост - Русе и Лом.

 

Всички документи са достъпни и на интернет страницата на ДП „Пристанищна инфраструктура” съответно за речните пристанищни терминали за обществен транспорт държавна собственост - Русе и Лом, в раздел ,,Информация за потребителя“ на адресhttp://www.bgports.bg/bg/page/121.