Информация

относно защитата на личните данни в ДП „Пристанищна инфраструктура“

 

ДП „Пристанищна инфраструктура“ спазва изискванията и винаги се стреми да поддържа висок стандарт за защита на личнните данни при осъществяване на своята дейност.

Новият Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни (GDPR) въвежда набор от принципи, които ДП „Пристанищна инфраструктура“ следва при обработването и предоставянето на данни с цел гарантиране правата на лицата, чиито данни се събират.

ДП Пристанищна инфраструктура“ е администратор на лични данни  с адрес за контакт: гр. София, бул. „Шипченски проход“ № 69.

ДП „Пристанищна инфраструктура“ използва лични данни за:

  • изпълнение на законови и/или договорни задължения във връзка с възникване, съществуване, изменение и прекратяване на правоотношенията на служители/наети лица в предприятието – работодател/възложител и осигурител за тези лица;
  • осигуряване на охрана и сигурност при осъществяване дейността на предприятието чрез физически и технически средства (в т.ч. и чрез осъществяване на видеонаблюдение);
  • изпълнение на нормативни задължения при ръководството на корабния трафик в Черно море и р. Дунав.

За ДП „Пристанищна инфраструктура“ е важно Вашите лични данни да бъдат точни и актуални. Затова при необходимост от корекция или друга актуализация моля да бъдем своевремненно уведомени. Имате право на достъп до личните Ви данни,  съхранявани от ДП „Пристанищна инфраструктура“.

За поддържане на високи стандарти при защитата на личните данни ДП „Пристанищна инфраструктура“ работи постоянно по актуализиране на собствените си политики, процедури и правила.

За контакти:

телефон: + 359 2 807 9999

e-mail:  office@bgports.bg

 

25.05.2018 г.