Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура” 2014 – 2020 г. (ОПТТИ) 

предвижда завършване на основни национални и Общоевропейски транспортни направления на територията на страната. Основните инвестиции са насочени по направления с напреднала степен на изпълнение, които са били финансирани по ОПТ 2007 – 2013 г., като се цели тяхното приключване. Стратегията на Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура” 2014 – 2020 е разработена и се основава на поредица от релевантни документи в унисон с приложимите Общностни и национални стратегии и политики. Тя е изготвена на базата на нуждите, дефинирани в анализа на текущото състояние на транспортния сектор, изработен за целите на програмата