* В настоящия раздел са предоставени линкове към консолидираните текстове на нормативните актове в официалната страница за достъп до правото на Европейския съюз (http://eur-lex.europa.eu). Консолидираните текстове са предназначени за информационни цели и нямат правно действие. ДП „Пристанищна инфраструктура“ не носи отговорност за тяхното съдържание. За правни цели, моля, позовавайте се на текстовете, публикувани в Официален вестник на Европейския съюз и налични в EUR-Lex, които са пряко достъпни чрез връзките в консолидираните версии на актовете.