Стажовете в ДП „Пристанищна инфраструктура" са насочени към способни и мотивирани студенти, учещи в областта на: експлоатация на флота и пристанищата, строителство (хидротехническо, сгради и съоръжения, транспортно строителство), корабоводене, корабни машини и механизми, информационни технологии, радиокомуникационна техника и технологии, екология и управление на околната среда, финанси и счетоводство, международни отношения, право, европеистика, управление на проекти, управление на човешките ресурси и др.

На избраните кандидати се предоставя възможност за стаж (неплатен или платен) за придобиване на ценен практически опит и запознаване със специфичните процеси по управление и развитие на пристанищните дейности и инфраструктура, както и в други сфери от дейността на предприятието.

  

Условия за прием на стажанти:

Студенти във втори или по-горен курс на обучение в следните области: експлоатация на флота и  пристанищата,  строителство  (хидротехническо,  сгради  и съоръжения, транспортно строителство), корабоводене, корабни машини и механизми, информационни технологии, радиокомуникационна техника и технологии, екология и управление на околната среда, финанси и счетоводство, международни отношения, право, европеистика, управление на проекти, управление на човешките ресурси и др.

- Отлична компютърна грамотност.

- Много добро владеене на английски език.

- Много добри комуникативни и организационни умения.

- Да проявяват интерес в сферата на пристанищните дейности и инфраструктура, и водния транспорт.

- Да са инициативни и амбициозни хора, отворени към нови знания и адаптивни към промени.

- Да са успешно завършили последния семестър/модул от програмата на обучението си,

взет към датата на кандидатстване за стажа.

Стажът се провежда след избор на постъпили кандидатури.

 

  

    Чрез подаване на заявление (свободен текст) и автобиография, както и на документ за успешно завършен семестър/модул. Документи се подават до:

-    Генералния директор на ДП „Пристанищна инфраструктура" за стажове в структурите към главно управление - по пощата или в електронен формат на e-mail: office@bgports.bg;

-  Директорите на клоновете-териториални поделения на ДП „Пристанищна инфраструктура" в Бургас, Варна, Лом и Русе за стажове в съответния клон-териториално поделения - по пощата или на електронния адрес на съответния клон-териториално поделение.

 

Вид и продължителност на стажа: 

Стажът в предприятието е неплатен или платен - в зависимост от продължителността, натовареността, спецификата на стажантските дейности и индивидуалните възможности и характеристики на кандидатите.

Продължителността на стажа зависи от задълженията, предвидени в различните направления на предприятието. Обичайната продължителност е от 1 до 3 месеца.

Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“ е администратор на лични данни. Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“ обработва Ваши лични данни съобразно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 (Общ регламент относно защита на личните данни) и Закона за защита на личните данни. Предоставените от Вас лични данни ще бъдат обработвани за целите на осъществяване на подбор, както и за реализиране на законните интереси на Предприятието във връзка с евентуално бъдещо сключване на договор. В Политиката за поверителност на Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“ е поместена детайлна информация относно защитата на Вашите лични данни и Вашите права. Когато подавате документи, за да кандидатствате за обявена стажантска програма, ще изискаме от Вас да подпишете индивидуална декларация, че сте запознат/а и приемате Политиката за поверителност на Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“.