• Начало
  • За нас
  • Информация съгласно Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество и за установяване на конфликт на интереси

Вътрешни правила за организацията и реда за проверка па ЗПКОНПИ

 

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР

на декларациите по чл. 35, ал. 1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество на задължените лица по § 2, ал. 1, т. 3 от ДР на ЗПКОНПИ в ДП „Пристанищна инфраструктура“

 

 

№ по ред

 

Вх. № и дата на декларацията

Вид на декларацията по чл. 35 от ЗПКОНПИ

 

Трите имена на лицето

 

Заемана публична длъжност

 

Файл на декларация

1

№ 04-09-74-6 от 06.06.2018г.

№ 04-09-72-4 от 09.05.2019г.

№ 3 от 29.04.2020 г.

за имущество и интереси

за несъвместимост

 

Стоян Борисов Христов

Директор Клон - ТП „Пристанище Русе“

Интереси

Несъвместимост

Декларация за интереси 2020г.

2

№ 04-09-74-8 от 07.06.2018г.

№ 04-09-72-6 от 27.05.2019г.

№ 2 от 03.06.2020 г.

за имущество и интереси

за несъвместимост

 

Ивайло Стоянов Иванов

Директор Клон - ТП „Пристанище Бургас“

Интереси

Несъвместимост

Декларация за интереси 2020г.

3

№ 04-09-74-9 от 08.06.2018г.

№ 04-09-72-3 от 07.05.2019г.

№ 1 от 10.04.2020 г.

за имущество и интереси

за несъвместимост

 

Димитър Руменов Николов

Директор Клон - ТП „Пристанище Варна“

Интереси

Несъвместимост

Декларация за интереси 2020г.

4

№ 04-09-74-10 от 08.06.2018г.

№ 04-09-72-5 от 15.05.2019г.

№ 4 от 11.06.2020 г.

за имущество и интереси

за несъвместимост

 

Росен Тодоров Борисов

Директор Клон - ТП „Пристанище Лом“

Интереси

Несъвместимост

Декларация за интереси 2020г.