Проект № EASME/EMFF/2014/1.2.1.5/2/SI2.707672 MSP LOT 1 Black sea/MARSPAN BS

 

  „Трансгранично морско пространствено планиране за Черно море – Румъния, България“

 

Проектът е финансиран от Европейския фонд за морско дело и рибарство чрез Споразумение за безвъзмездна помощ между Изпълнителната агенция за малки и средни предприятия, делегирана от Европейската комисия, и Министерството на регионалното развитие и публичната администрация и европейските фондове на Р Румъния

 

Обща стойност на проекта: 2 048 921 евро

Европейски фонд за морско дело и рибарство:  1 639 212.59 евро

Финансиране от страна на ДППИ: 23 260,94 евро

Общи допустими разходи за ДППИ: 116 304.72 евро

Начало на проекта: август 2015 г.

Край на проекта:  февруари 2018 г.                                                                                                                                          

Срок за изпълнение: 24 месеца

 

Проект MARSPLAN-BS е пилотен за България и е свързан с морско пространствено планиране за Черноморския басейн. Изпълнението му ще подкрепи прилагането на европейската директива за такъв тип планиране, която е със задължителен характер за всички държави-членки на Европейския съюз. 

 

Цели:

Целта на проекта е да подобри и укрепи трансграничното сътрудничество между България и Румъния в областта на стратегическото и пространствено планиране на Черно море, съгласно Директива 2014/89/ЕС от 23 юли 2014 г. за установяване на рамка за морско пространствено планиране.

Проектът има за цел да се създаде институционална рамка за трансгранично морско пространствено планиране за България и Румъния, да се консолидира трансграничното сътрудничество и обмяната на информация по въпросите за морските територии, да се определят визията и стратегическите цели за Черно море, приложими за морско пространствено планиране. Ще бъде изготвен пилотен морски пространствен план за трансграничната зона Мангалия – Шабла, като MARSPLAN-BS трябва да осигури и широко разпространение на получената информация и добрите практики до заинтересованите страни в Черноморския басейн.

Водещ партньор по проекта е Министерството на регионалното развитие и публичната администрация на Република Румъния. Партньори от българска страна са Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Институтът по океанология към БАН, Изпълнителна агенция „Морска администрация“ и Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“. От румънска страна в изпълнението на проекта участват още отдел „Вода, гори и рибарство“ към Министерството на околната среда, водите и горите, Националният институт за морски изследвания и развитие „Григоре Антипа“ - гр. Констанца, Националният институт за изследвания и развитие в областта на опазването на околната среда, Националният институт за изследвания и развитие в областта на строителството, градското планиране и устойчивото пространствено развитие, както и университетът „Овидий“.

 

Дейности:

Дейност 1. Развитие на трансграничното МПП

Поддейности:

1.1  Първоначална оценка

  • Изработване на подробни проучвания за пълен анализ на морските зони на Румъния и България
  • Решаване на казуси по основните предизвикателства в рамките на морско пространство  на Румъния и България
  • Преглед на институционалната и законодателната рамка, отнасяща се за морско пространствено планиране в Черно море за Румъния и България

 

1.2  Подготовка за трансгранично сътрудничество в областта на морското пространствено планиране

  • Определяне  на институционална рамка за трансграничното сътрудничество в областта на морското пространствено планиране
  • Определяне на обща методология за анализ на пространствено планиране за морската трансгранична зона
  • Обща стратегическа рамка за морско пространствено планиране в Румъния и България
  • Разработване на морското пространствено планиране за трансграничния регион (Мангалия- Шабла)

 

1.3  Определяне на система за наблюдение  на Черно море

  • Създаване на обща база данни за морските зони на Румъния и България
  • Определяне на индикаторите за наблюдение и процедурите за наблюдение
  • Създаване на център за обмен на данни с цел подпомагане на дейностите по трансгранично сътрудничество на морското пространствено планиране

 

Дейност 2. Управление на проекта

Дейност 3. Комуникация и разпространение

Дейност 4. Извлечени поуки

  

Ръководител на проекта: Снежина Алексиева, експерт в отдел „Стратегическо развитие, пристанищни услуги и екология“, тел: 02/ 807 99 24, email: s.alexieva@bgports.bg