Оперативна програма „Транспорт“ 2007 2013 (ОПТ) е една от седемте оперативни програми на Република България през настоящия програмен период, които се финансират от Структурните и Кохезионния фондове на Европейския съюз. ОПТ е оперативната програма с най-голям бюджет в България 2 003 481 163.68 евро.

Целта на ОПТ е развитието на железопътната, пътната и водна инфраструктура, както и стимулиране развитието на комбиниран транспорт, в съответствие с транспортната политика на Европейския съюз и установените изисквания за развитие на Tранс-европейската транспортна мрежа за постигне на устойчивост на българската транспортна система.
Специфичното в ОПТ е предварителното определяне на конкретните бенефициенти по проектите и предварителното приоритизиране на индикативен списък с инфраструктурни проекти, предвидени за финансиране от програмата.

Държавно предприятие Пристанищна инфраструктура“ е бенефициент по Приоритетна ос ІV Подобряване на корабоплаването по морските и вътрешните водни пътища и Приоритетна ос V Техническа помощ.

ДППИ е изпълнило успешно няколко проекта по ОП Транспорт“ 2007-2103 г., сред тях са: