Проект № 2015-EU-TM-0036-W

„RIS enabled COrridor Management EXecution“ (RIS COMEX)

 

 

Обща стойност на проекта: 26 501 194 евро

Бюджет на ДП „Пристанищна инфраструктура“: 384 000 евро

Бенефициент: Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“

Начало на проекта: 15.02.2016

Край на проекта: 31.12.2021

 

Проект RIS COMEX, финансиран по Механизма за свързване на Европа, има за цел въвеждането и устойчивото функциониране на речните информационни услуги на ниво Коридор, следвайки получените резултати от проучването в рамките на проекта  CoRISMa. Този RIS-базиран Коридор (под формата на информация и услуги) позволява управлението на трафика от страна на властите и на логистичния сектор, с помощта на съществуващата национална инфраструктура и услуги. В рамките на проекта участват 15 партньора от 13 различни европейски държави (Австрия, Белгия, Чехия, Германия, Франция, Унгария, Хърватия, Люксембург, Румъния, Холандия, Словакия, Сърбия и България) под координацията на австрийската речна администрация viadonau.

Управлението на ниво Коридор има за цел подобряване и свързване на съществуващите речни информационни услуги по даден маршрут или в мрежа, което ще позволи предоставянето на такива услуги не само на местно ниво, но и на регионално, национално и международно. Управлението на Коридора ще подпомогне планирането на маршрута, на пътуването, както и управлението на транспорта и трафика. Corridor Management се дефинира като информационна услуга между отговорните за вътрешно водните пътища органи, ползвателите на тези пътища и свързаните с тях логистични партньори, за да се оптимизира използването на коридорите за вътрешно корабоплаване в рамките на мрежата на европейските пътища.

Цели на проекта:

  • Разработване на цялостна концепция за управление на РИС Коридора, като се започне от резултатите на проекта CoRISMa и се стигне до диалога между доставчиците на RIS и логистичните потребители (например спедитори, капитани на кораби, пристанищни оператори и др.)
  • Осъществяване на избрани части от цялостната концепция за Коридора. Повишаване на качество на услугите и достъпността на информация относно фарватера, трафика, както и информационното обслужване, свързано с транспорта. Очакваният резултат е най-вече значително увеличаване на ефективността в рамките на движението по вътрешно водните пътища, което директно допринася за усвояването на общите ползи от RIS, т.е. повишаване на безопасността, ефективността и екологосъобразността на речното корабоплаване.
  • Постигане на устойчива правна регламентация по отношение на обмена на данни между държавите в рамките на Коридор RIS. Необходимо е да се направи оценка на понастоящем действащата правна рамка и изискванията на различните държави във връзка с предоставянето на RIS услуги и обмена на данни посредством тях; да бъдат анализирани недостатъците в законодателството, както и да се дискутират и разработят решения, приемливи за всички страни.
  • Хармонизиране на обмена на данни чрез сътрудничеството и разработване на спецификации за RIS Коридора.
  • Хармонизиране на транспортните информационни услуги на европейско ниво и/или на ниво Коридор се осъществява на базата на съществуващи решения и концепции (например IVS90, ERI, R2D2 и др.).
  • Предвижда се RIS COMEX, като платформа, обединяваща публичните и частни участници в рамките на RIS Kоридорa, да улесни диалога между доставчиците на речните информационни услуги и логистичните потребители.

 Резултати от проекта:

  • По-добро планиране на превозите по вътрешни водни пътища;
  • Намаляване на времето за чакане и пътуване;
  • Ефективно изпълнение на вътрешното корабоплаване;
  • Намаляване на административните бариери.

Ръководител: Валентин Христов, директор Специализирано поделение Ръководство на корабния трафик – река Дунав, ДП Пристанищна инфраструктура, тел: 082/29 84 64; email: v.hristov@bgports.bg.