Проект BG161PO004-5.0.01-0087

            Техническа помощ за управление на отпадъците в българските пристанища с национално значение

           

Проектът е финансиран от Европейския фонд за регионално развитие и от националния бюджет чрез Оперативна програма "Транспорт", приоритетна ос 5 "Техническа помощ"

 

Обща стойност на проекта: 1 086 860 лева               

Финансиране от Европейския фонд за регионално развитие: 772 565 лева

Национално съфинансиране: 136 335 лева

Срок на договора: 30.06.2015 г.

Бенефициент на проекта: Държавно предприятиe "Пристанищна инфраструктура" 

 

Основната цел на проекта беше да се създадат условия за привеждане на българските пристанища към изискванията на Европейския съюз в областта на защитата на околната среда. 

Специфични цели на проекта

  • да се идентифицират нуждите от инвестиции в приемни и обработващи съоръжения за отпадъци от корабоплаването;
  • да бъдат стандартизирани процедурите и да бъде намалена административната тежест и разходите за документиране, контрол и наблюдение на дейностите по управление на отпадъците в българските пристанища за обществен транспорт;
  • да бъде създадена електронна база данни за отпадъци - резултат от корабоплавателна дейност и остатъци от товари;
  • да се усъвършенства нормативната база, свързана с управлението на отпадъците от корабите.

Една от сериозните слабости в управлението на морските пристанища, морския транспорт и вътрешните водни пътища е недостатъчният брой съоръжения за предотвратяване на замърсяване и за контрол на събирането и третирането на отпадъци от корабите и от пристанищните дейности. Това от своя страна е неприемлив риск за околната среда. Нужна е модернизация на техниката. Липсва операционна сертификация на пристанищните съоръжения.

Съгласно ДИРЕКТИВА 2000/59/ЕО е необходим обем от информация, която трябва да бъде предоставена на разположение на всички ползватели на пристанището.

Българските пристанища са част от националната транспортна система, интегрирана в мултимодалната европейска транспортна мрежа. Развитието и модернизацията на пристанищната инфраструктура на страната, като интегрирана и неделима част от Общоевропейската транспортна мрежа, е от важно значение за процесите на конкурентоспособност на европейската икономика. В тази връзка внедряването на ефективна организация и изграждането на съвременни съоръжения за приемане и обработване на отпадъци, резултат от корабоплавателна дейност, е едно от преките задължения на ДППИ.

Изпълнението на проектните дейности е от значение за подготовка на инвестиционен проект за следващия програмен период в съответствие с изискванията на Международната конвенция MARPOL 73/78, Директива 2000/59/ЕО, Закона за управление на отпадъците, Препоръките на Дунавската комисия за предотвратяване на замърсяването на водите на р. Дунав от корабоплаването и др.

Постигнати резултати

  • Изготвени 5 прединвестиционни проучвания за нуждите/капацитетите от приемни съоръжения на 5 пристанища от национално значение в Република България;
  • Разработен приоритизиран списък на необходимо оборудване;
  • Изградена електронна база данни за отпадъци - резултат от корабоплавателна дейност и остатъци от товари;
  • Изготвени и актуализирани 5 плана за управление на отпадъците на пристанищата, разположени на Черно море: Бургас и Варна и на р. Дунав: Русе, Лом и Видин;
  • Изготвен 1 доклад с предложения за промени в нормативната база, свързана с управлението на отпадъците от корабите.

Изпълнител на проекта

  • Договор ДЕП 5/12.052014 г., изпълнител ДЗЗД "Приемни съоръжения" с предмет "Консултантски услуги по управление на отпадъците в българските пристанища за обществен транспорт с национално значение"

 Ръководител на проекта: Кирил Георгиев – експерт дирекция „Стратегическо развитие, пристанищни услуги и екология”, тел. 02 807 99 36, k.georgiev@bgports.bg