Проект BG 161 PO 004-4.0.01-0003

Създаване на речна информационна система в българската част на река Дунав – БУЛРИС

 

Финансиран от Европейския фонд за регионално развитие по Оперативна програма „Транспорт 2007 – 2013 г.”, приоритетна ос 4 „Подобряване на корабоплаването по морските и вътрешните водни пътища”

Обща стойност на проекта: 37 427 697,90 лв.

Финансиране от Европейския фонд за регионално развитие: 26 608 561,43 лв.

Национално съфинансиране: 4 695 628,49 лв.

Собствено финансиране: 6 123 597, 98 лв.

Бенефициент: Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“

 

БУЛРИС е мащабен и комплексен проект, включващ проектиране и строителни дейности, доставка на хардуер и софтуер за обслужване на комуникационни, радиорелейни, радиотелефонни, радарни системи и система за наблюдение и визуализация на корабния трафик. Реализирането на проекта „Създаване на речна информационна система в българската част на р. Дунав – БУЛРИС” е обособено в две фази:

РИС Център РусеПърва фаза (2007 – 2013 год.) - Създаване на речна информационна система.

Втора фаза (2012 – 2015 год.) Създаване на речна информационна система в българската част на р. Дунав – БУЛРИС - разширение на обхвата на системата и услугите, разделена на три лота:

Лот 1: Изграждане на Речно информационен център Русе и строителен надзор;

Лот 2: Разширение на обхвата на системата и услугите;

Лот 3: Внедряване на система за мониторинг и заснемане

на състоянието на речното дъно.

 

Основна цел на проекта

Хармонизиране на информационните услуги за поддържане на управлението на трафика и транспорта по вътрешните водни пътища в изпълнение на Директива 2005/44/ЕС. Като страна членка на Европейския съюз България има задължението да изгради RIS система, която представлява част от трансевропейска мрежа, в съответствие с техническите насоки при планирането, въвеждането и оперативното използване на речните информационни услуги (RIS) с цел осигуряване на ефективно и безопасно корабоплаване по вътрешните водни пътища.

Специфични цели на проекта

 • Изграждане на телекомуникационна инфраструктура на речната информационна система в българската част на река Дунав – БУЛРИС, която да осъществи пълен и непрекъснат пренос на всички данни по протежението на целия български участък без липса на покритие, с обща точка сградата на БУЛРИС в Русе;
 • Създаване на условия за взаимодействие с информационните системи, обслужващи останалите видове транспорт;
 • Изграждане на съвременна модерна сграда на център за речно-информационни услуги в България;

Предоставянето на речни информационни услуги в реално време е важно условие за намаляване на рисковете при преминаване на плавателни съдове през критични участъци по река Дунав и по този начин – за повишаване на нивото на безопасност за корабоплаването. Системата създава условия и за повишаване на ефективността на превозите по вътрешните водни пътища. БУЛРИС е важен елемент от комплекса от мерки за контрол и предотвратяване на замърсяванията по най-голямата европейска река. Използването на информационни технологии в управлението на логистични и транспортни процеси е основен елемент от съвременните транспортни вериги.

Речните информационни системи (РИС) са навигационни системи, обслужващи кораби и институции, отговорни за управление на трафика, поддържане на плавателния път, сигурността на корабоплаването, опазване на околната среда и др. Традиционната досегашна комуникация между корабите и различните брегови служби, обслужващи корабоплаването се е осъществявала чрез радиовръзка, телефония, зрително наблюдение и други традиционни методи. РИС е среда, в която може да бъде осъществявана съвременна електронна навигация, което е практика в морския транспорт. Системите за наблюдение на трафика, които се интегрират в БУЛРИС, предоставят в реално време информация както на бреговите служби, така и необходимите данни за безопасно плаване на самите кораби: АИС данни, радарна картина и видео наблюдение с опция за термо картина.

 • актуални данни за фарватера (водния път) - вътрешни електронни навигационни карти, интернет приложения за известия до корабните водачи, радарни системи по маршрута, планиране на плаванията;
 • информация за действащото законодателство – режим на корабоплаване на територията на всяка от страните;
 • опасности по водния път/сигнали за бедствия;
 • информация за транспорт и логистика дата на пристигане, вид на товар, свободни обеми на плавателното средство и пр.;
 • трафик контрол - гарантира безопасност и сигурност на плаването и доставките. Осигурява електронни доклади от корабите, наблюдение и проследяване на корабите, автоматично разпознаване (АIS).

След измененията на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България, функциите по информационно осигуряване на корабоплаването са възложени на ДП “Пристанищна инфраструктура”.

С Наредбата за предоставяне на речни информационни услуги по вътрешните водни пътища на Република България (изменена през 2014 г.) в българското законодателство се транспонират изискванията на Директива 2005/44/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 7 септември 2005 г. за хармонизиране на речни информационни услуги (RIS) по вътрешните водни пътища на общността.

Функции и възможности на основните подсистеми

БУЛРИС обединява функционалности и данни, събирани чрез няколко подсистеми:

 • Радиорелейна преносна мрежа (MCL)
 • Мрежова среда (WAN)
 • Радиотелефонна подсистема (VHF/ATIS)
 • Автоматична Идентификационна система (AIS)
 • Телефонна подсистема (VoIP)
 • Охранителна подсистема
 • Визуализация на корабния трафик (VTT)
 • Известия до корабоводителите (NtS)
 • Електронни доклади (ERI)
 • Радарна подсистема
 • Видео наблюдение на специфични участъци чрез термо камери
 • Система за кризисни ситуации с 3D моделиране
 • Wi-Fi подсистема
Радиорелейна преносна мрежа

Радиорелейната преносна мрежа е изградена от 13 радиорелейни линии с обща дължина 396 км. Радиорелейната мрежа осигурява преноса на данни от осемте базови станции до РИС центъра.

Мрежова среда

Това е комуникационната инфраструктура, включваща маршрутизатори, комутатори и други спомагателни устройства, служеща за пренос на данни, повишаване на гъвкавостта, добавяне на VPN свързаност и оптимизация на свързаността на РИС Център Русе, РИС Център Варна и обектите на системата. Мрежовата среда е една от най-важните подсистеми на проекта - тя позволява дистанционен контрол, изградена е в конфигурация, коятo дава възможности за повишаване на производителността.

Радиотелефонна подсистема

Цел на тази подсистема е да осигурява непрекъснато радиотелефонно покритие в българския участък на река Дунав. Състои от осем базови станции. Във всяка от тях има три УКВ радиотелефона, които са свързани с мрежовата среда и могат да се управляват дистанционно от РИС центъра.

Автоматична идентификационна система

Автоматичната идентификационна система (АИС) също работи с УКВ честоти, но за разлика от радиотелефонната подсистема използва цифров канал за връзка. Затова всички базови станции за радиотелефонната подсистема се ползват и за АИС базови станции. Основна функция на АИС подсистемата е да приема информация от всички кораби, които са в нейния обхват (българския участък на река Дунав). Чрез радиорелейната и мрежовата среда, данните от корабните АИС станции се предават в РИС Центъра, където се записват в база данни. Чрез специализиран софтуер информацията от база данните се визуализира на векторни карти.

Телефонна подсистема

Това е технология, която позволява пренасянето на глас (телефония) благодарение на инфраструктурата на Интернет (VoIP). Телефонната подсистема е изградена от 30 VoIP телефона, като 13 са разположени във всички отдалечени обекти по поречието на река Дунав – 8 базови станции и 5 ретранслаторни точки, 11 телефона са в РИС центъра в Русе и 6 в резервиращия център във Варна.

Охранителна подсистема

На обектите, собственост на ДППИ (Въбел, Оряхово, Горни Цибър и Флорентин), е осигурено непрекъснато видео наблюдение. Данните от камерите се записват постоянно. Безопасността се допълва от контактни, обемни и оптикодимни датчици. Всички алармени събития се съпровождат със звуков сигнал в оперативния център, като има възможност за ръчно потвърждение и спиране на звуковия сигнал.

Радарна подсистема

Тази система е необходима за решаване на специфични навигационни задачи от оператора, давайки му информация в реално време за навигационната ситуация. В рамките на проекта са закупени два нови радара. Монтирани са радарни екстрактори към съществуващите радарни системи на Главна дирекция „Гранична полиция”.

Видео наблюдение на критични участъци чрез термовизионни камери

Видео наблюдението е необходимо за решаването на специфични навигационни задачи от операторите на речната информационна система, т.к. предоставя информация в реално време за навигационната ситуация.

Система за кризисни ситуации с 3D моделиране

Системата подпомага вземането на решения в кризисни ситуации (CMS - Crisis Management System) и дава възможност за:

 • автоматизиране обработването на входяща информация;
 • планиране на действия за реакция при извънредни ситуации и проследяване на тяхното осъществяване;
 • анализ и оценка на въздействието на извънредните ситуации.

Смисълът на системата е в намаляването на времето, необходимо за разработване и прилагане на оптимални решения, целящи елиминиране на последствия от извънредни ситуации, намаляване на обществени загуби, на преки и косвени финансови, екологични и др. щети.

Wi-Fi подсистема

Осигурява бърза и лесна връзка на кораби, плаващи в българския участък на река Дунав, чрез комуникационните възможности на БУЛРИС. Плавателните средства могат да използват масово разпространени устройства като преносими компютри, смартфони, таблети и др. в следните водещи пристанища по река Дунав: Видин, Лом, Оряхово, Никопол, Свищов, Русе, Тутракан, Силистра.

Целият контрол и управление на всички подсистеми на БУЛРИС в българския участък на река Дунав са съсредоточени в Центъра за речни информационни услуги – гр. Русе. В центъра е осигурено и 24/7 дежурство на висококвалифицирани експерти – оператори на речната информационна система.

България е първата дунавска държава, в която е изграден административен и оперативен център за наблюдение на корабния трафик. В рамките на проект „Създаване на речна информационна система в българската част на река Дунав – БУЛРИС” е внедрена и система за мониторинг и заснемане на състоянието на речното дъно.

Системното обследване на речното дъно е от значение както за безопасността на корабоплаването, така и за дейности по поддръжка на пристанищната инфраструктура и акватория. Специализиран моторен кораб, оборудван със съвременна компютърна система, инструменти и измервателна апаратура за наблюдение и заснемане състоянието на речното корито, позволява извършване на специализирани обследвания. Многолъчевият ехолот (Multibeam Echo-sounder), монтиран на борда, осигурява комплексна картина за дълбочините, за типа на дънните седименти и динамиката на процесите, за наличието на различни обекти на дъното и редица други явления.

Основни изпълнители на проекта

 • Договор № 48/15.05.2010 с „Обединение БУЛРИС 2009” АД за доставка по проект Създаване на речна информационна система в българската част на река Дунав – първа фаза
 • Договор №ДЕП – 22/ 13.12.2013 с ОДИТ КОНСУЛТ МД ЕООД за услуга Извършване на независим финансов одит по изпълнение на дейностите и отчитане на разходите по Проект Създаване на речна информационна система в българската част на река Дунав – БУЛРИС”
 • Договор №ДЕП-18/17.12.2012 с ЗЗД „ДУНАВ”за строителство Изграждане на речно - информационен център Русе
 • Договор №ДЕП-18/14.08.2013 с „МАГ АДВЪРТАЙЗИНГ” ООД за услуга Дейности за информация и публичност по проект BG 161 PO 004-4.0.01-0003 „Създаване на речна информационна система в българския участък на река Дунав – БУЛРИС”
 • Договор №ДЕП-20 14.11.2013 г. с ДЗЗД „БУЛ РИС 2” с предмет Създаване на речна информационна система в българската част на река Дунав – БУЛРИС ФАЗА 2, Лот 2 – разширяване обхвата на услугите и системата”
 • Договор №ДЕП-4  / 28.04.2014 с КОНСОРЦИУМ НАГ ХИДРОСИСТЕМ „Внедряване на система за мониторинг и заснемане на състоянието на речното дъно” , фаза 2 лот 3

Ръководител на проекта: Валентин Христов - Директор дирекция "Ръководство на корабния трафик - река Дунав"

тел. 082/298464

GSM 0876864969

e-mail: v.hristov@bgports.bg

 

За подаване на заявления за достъп до БУЛРИС натиснете тук