Проект BG 161PO004-5.0.01-0054

 

„Повишаване на административния капацитет на Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура” за изпълнение на проекти по Оперативна програма „Транспорт” 2007-2013 г.”

 

Финансиран от ЕС чрез Оперативна програма „Транспорт” 2007

 

  

С решение ОПТ-53/07.12.2010г. на Ръководителя на Управляващия орган на Оперативна програма „Транспорт" 2007-2013 г. (ОПТ) за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ е одобрен проектът „Повишаване на административния капацитет на Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура" за изпълнение на проекти по Оперативна програма „Транспорт" 2007-2013 г.". С Договор ДОПТ-1/04.01.2011 г. е предоставена безвъзмездната помощ по проекта. Проектът се финансира по Приоритетна ос V "Техническа помощ" от ОПТ. Обща стойност на проекта е 546 000,00 лв., стойността на приемливите разходи по проекта е 455 000 лв., като стойността на безвъзмездната финансова помощ от Европейския фонд за регионално развитие е 386 750,00 лв., което е 85% от стойността на приемливите разходи по проекта.

Проектът включва комплекс от специализирани консултантски услуги за укрепване на административния капацитет при изпълнението на проекти, финансирани по ОП „Транспорт” 2007-2013 г., които да бъдат предоставени на ДП „Пристанищна инфраструктура”, в качеството му на конкретен бенефициент по ОПТ.
С успешното му изпълнение, в ДП „Пристанищна инфраструктура” ще се изгради специализирана административна структура за подготовката, управлението, изпълнението и контрола на проекти. Дейностите ще доведат до укрепване на административния капацитет на ДП „Пристанищна инфраструктура” за осъществяването на по-ефективна подготовка, управление и контрол върху изпълнението на проекти по ОП „Транспорт 2007-2013 г.” (ОПТ).

Цели:
Повишаване на ефективността и ефикасността в дейността на ДП „Пристанищна инфраструктура” като конкретен бенефициент по ОП „Транспорт”, както и в подготовката, изпълнението, управлението и контрол на проектите, финансирани от програмата. Чрез подобряване на административния капацитет и повишаване ефективността на работата, проектът ще допринесе за подобряване на цялостната система за управление на средствата по ОП ”Транспорт” 2007-2013 г.

Обхват на дейностите:

Проектът е разделен на две фази:
ФАЗА 1: „Техническа помощ за Анализ на състоянието и оценка на административния капацитет на ДП „Пристанищна инфраструктура” за подготовка, управление и контрол върху изпълнението на проекти, финансирани по Оперативна програма „Транспорт” 2007-2013 г.” – Фаза 1;

ФАЗА 2: „Техническа помощ за укрепване на административния капацитет на ДП „Пристанищна инфраструктура” при подготовката, управлението, изпълнението и контрола на проекти, финансирани по ОП „Транспорт” 2007-2013 г.;

Бюджет (без ДДС): 455 000 лв.
Фаза 1: 50 000 лв.
Фаза 2: 405 000 лв.

През м. януари 2011 г. приключи изпълнението на първа фаза на проекта. В рамките на планираните дейности, със съдействието на избрания консултант е извършен анализ на състоянието и административно-функционалната структура на ДППИ, преглед на работните процеси, свързани с подготовката, управлението и контрола върху изпълнението на проекти по ОПТ, изготвена е оценка на нуждите от специализирано обучение на служителите, съобразно изпълняваните от тях функции свързани с подготовката и изпълнението на проекти по ОП „Транспорт”, както и преглед и оценка на вътрешните правила и процедури на бенефициента, относими към ОПТ и оценка на риска при управлението на проекти.

В резултат на изпълнените дейности, съгласно чл. 115о, т.5 от ЗМПВВППРБ министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията е одобрил Правилник за устройството, функциите и дейността на ДП „Пристанищна инфраструктура”, прилагащ резултатите от първият етап на проекта.

В предприятието е изградено административно звено, ангажирано пряко с планирането, разработването, контрола и управлението на проекти и изпълнение функциите на бенефициент на ДП „Пристанищна инфраструктура”.

За дейностите в обхвата на Фаза 2 чрез открита процедура е избран изпълнител на втория етап от проекта. Консултантът трябва да разработи вътрешни нормативни документи, свързани с управлението и успешното изпълнение на проекти, финансирани по ОПТ, по които ДП „Пристанищна инфраструктура е бенефициент”, както и да организира специализирани обучения за служители на предприятието с огрел повишаване административния капацитет за управление на проекти, финансирани със средства на ЕС.


Ръководител на проекта: Людмила Иванова– директор на дирекция „Управление на европейските фондове”, тел. 02 807 99 44, lm.ivanova@bgports.bg

Брошура