Проект BG 161PO004-4.0.01.0005

Информационна система за управление на трафика на плавателни съдове (VTMIS) Фаза 3

 

Финансиран от Европейския фонд за регионално развитие по Оперативна програма „Транспорт 2007 – 2013 г.”, приоритетна ос 4 „Подобряване на корабоплаването по морските и вътрешните водни пътища”  

Обща стойност на проекта: 39 145 118 лв.

Финансиране от Европейския фонд за регионално развитие: 27 815 666,79 лв.

Национално съфинансиране: 4 908 647,08 лв.

Собственото финансиране: 6 420 804,09 лева 

Срок на изпълнение: 31.12.2015 г.

Бенефициент по проекта: Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура”

Проектът „Информационна система за управление на трафика на плавателни съдове (VTMIS) Фаза 3” e одобрен с Решение № ОПТ-24 от 17.05.2012 г. на УО на Оперативна програма „Транспорт” 2007 – 2013 г. В рамките на Черноморския регион България е първата държава, в която се изгражда система за контрол на корабите с опасни товари и опазване на морската среда от замърсяване. Част от системата вече е изградена и функционира.

Цели:

 • Разширяване зоната на покритие от системата в морските пространства на Република България и интегрирането на всички подсистеми в единна национална морска информационна система, свързана с общоевропейските структури, в съответствие с актуалните изисквания на европейски и международни документи, чрез изпълнение на предвидените работи по дейност 1 от проекта.
 • Надграждане на телекомуникационната инфраструктура, която осъществява пълен и непрекъснат пренос на всички данни и глас, чрез изпълнение на предвидените работи по дейности 1 и 3 от проекта.
 • Повишаване на обхвата на информационните услуги за корабоплаването чрез изпълнение на предвидените работи по дейности 1, 2 и 3 от проекта.
 • Осигуряване на взаимодействие с други информационни системи на държавни и ведомствени структури, обслужващи морския транспорт, чрез изпълнение на предвидените работи по дейности 1, 2 и 3 от проекта.
 • Създаване на център за електронен документооборот в морския транспорт в Република България чрез изпълнение на предвидените работи по дейност 2.
 • Изграждане на сгради за бреговите центрове за управление на трафика и информационно обслужване на корабоплаването в гр. Бургас и гр. Варна чрез изпълнение на предвидените работи по дейности 4 и 5.

 

Също така проектът ще изпълни заложените постановки в ОП „Транспорт”, свързани с реализирането на операциите по приоритетна ос 4, а именно:

 • Подобряване на безопасността и пристанищната инфраструктура в района и акваторията на морските пристанища на Р България – това ще се постигне чрез изграждането и поддържането на Система за управление на корабния трафик и информационно обслужване на морския транспорт (VTMIS) като част от Общностната система за контрол на корабния трафик и на информационното обслужване (SafeSeaNet).
 • Изграждане на сгради за брегови центрове за управление и информационно обслужване на корабоплаването в гр. Бургас и гр. Варна и създаване на център за електронен документооборот в морския транспорт в Република България
 • Изграждане и развитие на навигационните информационни системи - това ще се постигне чрез предвиденото развитие и надграждане на системата VTMIS по трета фаза на проекта, като по този начин ще се подобри цялостната ефективност на системата, покритието на региона на Българското черноморско крайбрежие и ще се осъществи повишаване на обхвата на информационните услуги за корабоплаването.


Дейности:

 • Дейност 1: Разширяване на обхвата и функциите на системата за управление на корабния трафик (VTS)
 • Дейност 2: Създаване на национален център за електронен документооборот в морския транспорт („едно гише”)
 • Дейност 3: Надграждане и разширение на преносната среда (РРЛ) и технологично обновление на радиокомуникационната система GMDSS
 • Дейност 4: Изграждане на сграда за брегови център за управление и информационно обслужване на корабоплаването Бургас
 • Дейност 5: Изграждане на сграда за брегови център за управление и информационно обслужване на корабоплаването Варна
 • Дейност 6: Строителен надзор по дейности от 1, 3, 4 и 5
 • Дейност 7: Техническа помощ

Целеви групи:

 • Транспорт: службите за движение и управление на корабния трафик, корабособственици, корабни оператори, корабоводители, пристанищни оператори, оператори на терминали, пилотаж на корабния трафик.
 • Държавни институции: ИА "Морска администрация”, ГД „Гранична полиция”, митнически служби, БАБХ, ИАРА, разследващи органи, ВМС.
 • Търговски: товародатели, товарополучатели, брокерски и агентийски търговски дружества, участници в пътническия и товарния морски трафик, пристанищни концесионери.
 • Български и чуждестранни граждани: лица, упражняващи морски туризъм и любителски риболов.

Основни ползватели са:

 • Корабите, пристигащи/напускащи български пристанища или транзитно преминаващи кораби през морските пространства на Р България.
 • Институционални служби, занимаващи се с управление на корабния трафик.
 • Институционални служби, занимаващи се с контрола на пътници и товари при морския транспорт.
 • Институционални служби, занимаващи се с инспекционни и контролни дейности.
 • Превозвачи на товари в логистичната верига.
 • Икономически активни субекти в региона.
 • Инвеститори и концесионери.
 • Изпълнители на дейностите по инвестиционния проект, които ще създадат допълнителна заетост по време на изпълнението на планираните дейности. 

Очаквани резултати:

 • Безопасност - подобряване безопасността на корабоплаването. Системата предоставя информационни и навигационни услуги. Осигурява комуникация с корабите, предоставя и обменя информация с компетентните служби при бедствени и аварийни ситуации.
 • Ефективност - повишаване ефективността на корабоплаването. Системата оптимизира управлението на корабния трафик чрез непрекъснат обмен на информация между участниците в транспортния процес и компетентните държавни органи. По-добро планиране на посещенията в пристанищата и планиране на времето за товаро-разтоварни операции.
 • Опазване на околната среда - системата чрез непрекъснато наблюдение на корабния трафик дава възможност за предотвратяване на аварийни ситуации, включващи разливи. При ситуация на констатирано замърсяване предоставяне на наличната информация до компетентните държавни служби с цел идентифициране на потенциалния кораб-нарушител.

Изпълнението на проекта ще допринесе за:

 • непрекъснато наблюдение на морските пространства на Република България;
 • ръководство на корабния трафик в пристанищата; Бургаски и Варненски заливи; корабните стоянки; рейдовете; Варненско и Белославско езеро и свързващите ги с морето канали;
 • създаване на предпоставки за повишаване ефективността при морско търсене и спасяване на бедстващи плавателни съдове;
 • повишаване на информационното осигуряване за подобряване на условията за опазване на морето и крайбрежните територии от замърсяване;
 • събиране и предоставяне на необходима информация за корабоплаването на всички служби, които се нуждаят от нея;
 • създаване на предпоставки за максимално ефективен морски бизнес.

Етапи:

Настоящият проект „Информационна система за управление на трафика на плавателни съдове (VTMIS) Фаза 3” надгражда върху проекти, реализирани през периода 2000 2010 г. С финансовата подкрепа на холандското правителство в периода 2000 2001 г. е осъществен успешно пилотен проект (Varna Initial System).

В периода 2002-2008 г. по програма ФАР е финансирано изпълнението на VTMIS фаза 1 и VTMIS фаза 2. Със собствено финансиране в периода 2009 2010 г. е реализиран пилотен проект за изграждане на „Център за информационно обслужване на морския транспорт - Варна, Бургас”, в съответствие с тенденциите за намаляване административните бариери и улесняване на морския транспорт. В резултат от ефективното използване на предприсъединителните фондове, България постави основите на система за управление на корабния трафик в морските пространства, част от общностната система на ЕС за наблюдение на морските пространства.

 • Пилотен проект (Varna Initial System VIS) с финансовата подкрепа на програма ФАР и холандското правителство;
 • Проект BG 0012.01 – “Българска система за управление на корабния трафик и информационно обслужване на корабоплаването ”, финансиран по ФАР (период: 2002 2004 г.)
 • Проект BG 2003/004-937.04.01 “Система за управление на корабния трафик и информационно обслужване на корабоплаването - фаза 2”, финансиран по ФАР; (период: 2005 – 2007 г.)
 • Пилотен проект за изграждане на център за „Информационно обслужване на пристанищата Варна и Бургас” (2009 – 2010 г.)

Основни изпълнители на проекта

 • Договор № ДЕП-11/24.06.13 с „МИДИЯ-ДИАНА КОМЕРС“ ДЗЗД за "Проектиране и изграждане (инженеринг) и обзавеждане на сгради за брегови центрове за управление и информационно обслужване на корабоплаването Бургас и Варна за проект: Информационна система за управление на трафика на плавателните съдове (VTMIS) – Фаза 3"
 • Договор №ДЕП-21/13.12.2013 г. с Консорциум „ТРАНСЛИНК“ за Доставка и монтаж на оборудване и изпълнение на СМР за проект „Информационна система за управление на трафика на плавателните съдове (VTMIS) Фаза 3”

Повече материали за проекта можете да видите тук


Ръководител на проекта: Златко Кузманов - Директор дирекция "Ръководство на корабния трафик - Черно море", тел. 052 684 930, e-mail: z.kuzmanov@bgports.bg