Проект BG 161 PO 004-5.0.01-0059

Проектиране и внедряване на географска информационна система (ГИС) за управление на пристанищната инфраструктура

 

Проектът е финансиран от Европейския фонд за регионално развитие и от националния бюджет чрез Оперативна програма „Транспорт 2007–2013 г. по приоритетна ос „Техническа помощ“

 

  

На 19.04.2011 г. ДП „Пристанищна инфраструктура“ сключи договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията – Управляващ орган на Оперативна програма „Транспорт“ 2007-2013 с номер: ДОПТ-5/19.04.2011 г. за изпълнение на проект „Проектиране и внедряване на географска информационна система (ГИС) за управление на пристанищната инфраструтура“. Общата стойност на проекта е 4 923 000, 00 лв. Средствата са осигурени от Европейския фонд за регионално развитие на ЕС чрез Приоритетна ос 5 „Техническа помощ“ на ОПТ. С Анекс № 3, с рег. № ДОПТ – 39/05.12.2013 се правят изменения в бюджета на проекта и общата сума е намалена. 

Обща стойност на проекта: 4 703 728, 60 лв.

Финансиране от Европейски фонд за регионално развитие: 3 352 207, 76 лв.

Национално съфинансиране: 591 566, 07 лв.

Бенефициент: Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“

 
Териториалният обхват на проекта включва пристанищата за обществен транспорт с национално значение.
 

Законова рамка:

 
            Проектът е съобразен със Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България и приетата Национална програма за развитие на пристанищата, според които основната тенденция за бъдещото им развитие е модернизация и реконструкция на пристанищната инфраструктура, както и внедряване на модерни телекомуникационни и информационни технологии. Модернизацията на пристанищната инфраструктура и услуги е в съответствие с принципите на пазарната икономика на Европейския съюз.
 

Цели:

 

Целта на проекта е да бъде изградена геоинформационна система, в която да се поддържат актуални данни за състоянието на пристанищната инфраструктура, площи, сгради, съоръжения, както и пътни и железопътни терминали, складове, прилежаща акватория и пр. ГИС технологията дава възможност натрупаните данни и информация да се използват за специфични изследвания, за управление на ресурси, за регионално и териториално планиране, както и за икономическо моделиране на процеси. Изградената система осигурява възможност за създаване и поддържане на база данни, както и за анализ на информация за пристанищата с национално значение. Предвижда се ГИС-системата на пристанищната инфраструктура да поддържа обмен на данни с други информационни системи.
С изпълнението на проекта бяха създадени условия за оптимизиране на управлението на държавните активи в пристанищната инфраструктура, както и по-ефективното разходване на средства за поддръжка и модернизация на българските пристанища като част от транспортната мрежа на Европейския съюз.
 
 

Ползватели на ГИС:

 
 • служителите на Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“;
 • държавната администрация и публични институции;
 • специализирани институции, ползващи подобен род информация;
 

Крайни бенефициенти:

 
 • участници в пътническия и товарния трафик в морските и речните пристанища и по вътрешно-водния транспорт;
 • превозвачи на товари в морските и речните пристанища;
 • транзитно преминаващи пътници и превозни средства през българските териториални води на Черно море и през българската част на р. Дунав;
 • осигурителни служби за пътници при вътрешно-водните пътища от и към страните на Европейския съюз;
 • икономически активни субекти в региона;
 • инвеститори и концесионери.
 

Функционалност на ГИС за управлението на пристанищната инфраструктура:

 • въвеждане и редакция на пространствена информация – за всеки обект може да бъде създавано електронно досие с необходимата информация, карта на обекта, конкретни параметри и характеристики;
 • автоматично генериране на справки и анализи, необходими за ежедневната работа на служителите на ДППИ;
 • възможност за едновременен достъп в системата на служители както от Главното управление в София, така и от териториалните поделения – клонове във Варна, Бургас, Русе и Лом;
 • създаване и поддържане на цифров чертожен архив;
 • управление на дълготрайни материални активи;
 • поддържане на данни за хронологията на инспекциите по съоръженията на пристанищната инфраструктура и за експертните констатации за тяхното състояние;
 • възможност за визуализация на състоянието на съоръженията (за наблюдение от дистанция).
 

Внедряването на географската информационна система на ДП „Пристанищна инфраструктура“ допринесе за:

 • развитие на информационните системи в предприятието и достигане до нормите и стандартите на морския и речен транспорт в Европейския съюз;
 • динамизиране на процеса на планиране и разработване на инвестиционни проекти, в това число и финансирани със средства на ЕС и ускоряване процеса на изпълнението им в настоящия и следващ програмен период;
 • развиване и утвърждаване на интелигентни транспортни системи;
 • разработване на специализирани системи за управление на активите на пристанищната инфраструктура;
 • поддържане на актуален регистър на активите на пристанищната инфраструктура;
 • подобряване на ефективността и ефикасността при управление на пристанищната инфраструктура;
 • оптимизиране на съвместната работа на отделните звена в структурата на ДП „Пристанищна инфраструктура”.
 

Изпълнители на проекта:

 • Договор № ДЕП-1/04.02.2014 г. с консорциум „ГеоПорт“ с предмет: „Проектиране и внедряване на ГИС за нуждите на ДП „Пристанищна инфрастуктура“;
 • Договор № ДЕП-2/04.02.2014 г. с „Битмап“ ЕООД с предмет: „Осъществяване на наблюдение и контрол по изпълнението на договора за: „Проектиране и внедряване на географска информационна система (ГИС) за нуждите на Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“.
 
Договорите са изпълнени успешно. От 22.08.2014 г. Географската информационна система за управление на пристанищната инфраструктура е внедрена.
 
ГИС данните ще бъдат достъпни за външни потребители, чрез Националния портал за пространствени данни, който се изгражда и поддържа от Изпълнителна агенция "Електронни съобщителни мрежи и информационни системи" към министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията. Чрез портала ще се осъществява връзката с геопортала на инфраструктурата за пространствена информация в Европейската общност (INSPIRE).
Услугите са публични, безплатни и се предоставят при осигуряване на оперативна съвместимост в съответствие със Закона за достъп до пространствени данни.
 
До създаването на Национален портал за пространствени данни от 23 октомври 2014 г. държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“ въведе нова услуга „WEB-ГИС система на ДППИ“. Електронната услуга може да бъде заявена безплатно с попълване на Заявление – декларация тук
 
 
WEB-ГИС системата на ДППИ, предлага електронен достъп до наличната информация в географската информационна система на пристанищната инфраструктура. 
 
 

  

Ръководител на проекта:
Наташа Ценева – директор на дирекция „Инфраструктура, акватория и собственост“, тел. 02 807 99 37,  n.ceneva@bgports.bg