Проект BG161PO004-5.0.01-0069

 

Подобряване на материално–техническите условия

на Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура",

в качеството му на конкретен бенефициент

по Оперативна програма „Транспорт” 2007-2013 г.

 

Финансиран от Европейския фонд за регионално развитие чрез Оперативна програма „Транспорт” 2007–2013 г. по приоритетна ос 5 „Техническа помощ”

 

Договорът между Управляващия орган на ОП „Транспорт” 2007–2013 г. и ДП „Пристанищна инфраструктура", в качеството му на конкретен бенефициент, е сключен на 25.07.2013 г.

Обща стойност на проекта:1 521 924,00 лева

Финансиране от ЕФРР: 1 089 963,50 лева

Национално съфинансиране към отпусната безвъзмездна помощ: 192 346,50 лева

Собствени средства: 239 614,00 лева.

Краен срок за изпълнение на проекта: 30.09.2015 г.

Дейностите, предвидени за изпълнение по проекта приключиха през месец април 2015 г.

 

      Основна цел на проекта

Подобряване ефективността на работния процес на експертите, ангажирани с дейностите за подготовка, координация, управление, наблюдение, оценка, контрол, одит, осигуряване на публичност и информация на проектите, финансирани от ОПТ чрез подобряване на технологиите и условията на труд.

 

Специфични цели на проекта

 • хармонизиране на работната среда и привеждането й към европейските норми и стандарти на съвременното офис оборудване;

 • гарантиране на адекватна одитна пътека (на хартиен и електронен носител) на документите по ОПТ.

       Основни дейности  

      Основните дейности на проект „Подобряване на материално–техническите условия на Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура”, изпълняван по Оперативна програма „Транспорт” 2007-2013 г.”, бяха:

 • проектиране и изпълнение на строително-монтажни работи (СМР) за преустройство и промяна на предназначение на помещение на предприятието в „офиси” и въвеждането му в експлоатация с разрешение за ползване
 • закупуване на материални активи за обзавеждане на офиси, техническо оборудване и софтуер;

  

 Постигнати резултати

Проектът допринесе за възможно най-високото качество на изпълнение и въздействие на проектите по Оперативна програма „Транспорт” 2007-2013 г., по които ДП „Пристанищна инфраструктура” е бенефициент.

Изпълнените дейности са пряко свързани с подобряване на качеството на управление, изпълнение, наблюдение и контрол на проектите по Оперативна програма „Транспорт” 2007 – 2013 г, по които ДП „Пристанищна инфраструктура” е бенефициент. Едно от условията за ефективно и ефикасно управление и изпълнение на проекти по ОПТ е създаването на добра материално–техническа база и оборудване с необходимата техника.

Целите на проекта са постигнати чрез преустройство на помещение, собственост на Главно управление на ДППИ от „столова” в съвременен офис, в който ще се осигурят адекватни условия за труд на експертите, пряко заети с подготовката, координацията, управлението, наблюдението, оценката, контрола, одита, осигуряването на публичност и информация на проекти, финансирани по ОПТ.

Изпълнители на проекта

 •  Договор № ДЕП – 3/14.02.2012 г., изпълнител „Съни Сити” ЕООД с предмет „Разработване на Формуляр  за кандидатстване по приоритетна ос „Техническа помощ”
 • Договор № ДЕП – 10/27.04.2011 г. , изпълнител „Одит – Инженеринг Пейчеви” ООД с предмет „Изготвяне на заснемане и вариантни схеми на решенията за разпределението на работните помещения”
 • Договор № ДЕП - 16/06.08.2012 г., изпълнител „ДЕКО КОНСУЛТ” ЕООД  с предмет „Изготвяне на инвестиционен проект за преустройство на помещения”
 • Договор № ДЕП- 3 / 02.04.2014 г., изпълнител “Електра тим” ООД с предмет „Изпълнение на строителни и монтажни работи за  преустройство на помещения на ДППИ”
 • Договор ДЕП-25/20.12.2013 г., изпълнител ЕТ „ВЕХА-59-ВЕСЕЛИН ХРИСТОВ” с предмет „Строителен надзор”
 • Договор № ДЕП-1/22.01.2015 г., изпълнител „НИКРОМ МЕБЕЛ” АД с предмет „Закупуване на материални активи за оборудване на офисите по ОПТ”
 • Договор № ДЕП – 12/25.06.2012 г., изпълнител „ТехноЛогика” ЕАД с предмет „Внедряване и поддръжка на софтуер за управление на проекти
 • Договор № ДЕП-8/01.08.2014 г., изпълнител „КОМСОФТ” ООД с предмет „Закупуване на техническо оборудване”
 • Договор ДЕП-7/20.06.2014 г., изпълнител „Офис Експрес Сървис” АД с предмет „Доставка на канцеларски материали и офис консумативи”

 Ръководител на проекта: инж. Емилия Лекова – Главен експерт, Дирекция „Инфраструктура, акватория и собственост”,

тел. 02 807 99 63, e.lekova@bgports.bg