Проект BG 161PO004-5.0.01-0063

Техническа помощ за проучване възможността за осъществяване на инвестиционен проект „Супер Бургас – зона за обществен достъп"

 

Проектът е финансиран от Европейски фонд за регионално развитие чрез ОП "Транспорт" 2007 – 2013 г.

Обща стойност на проекта: 643 251, 60 лв.

Финансиране от Европейския фонд за регионално развитие:  473 273, 76 лв.

Национално съфинансиране:  83 518, 91 лв.

Собствени средства: 86 458, 93 лв.

Бенефициент: Държавно предприятие "Пристанищна инфраструктура"

 

Договорът между Управляващият орган на ОП „Транспорт” 2007 – 2013 г. и ДП „Пристанищна инфраструктура, в качеството му на конкретен бенефициент, е сключен на 06.07.2011г., а проектът е приключил на 30.10.2014 г. 

Идеята за проекта „Супер Бургас” е свързана с реорганизация на съществуващите пространства на сегашното пристанище Бургас, автогарата и железопътната гара и обединяването им в съвременен интермодален терминал. Тази концепция създава възможност за отваряне на града към морето, изнасяне на промишлените дейности и преструктуриране на крайбрежните промишлени зони, за изграждане на нов пътнически пристанищен терминал и създаване на вторичен градски обслужващ център чрез определяне на нови терени за обществено обслужване с предлагане на услуги от различен характер. Планираните инвестиции представляват Първа фаза на Зоната за обществен достъп и са разположени върху площ от 76 674 кв.м, собственост на Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура”.
Проектът, изпълнен от ДП „Пристанищна инфраструктура” имаше за цел да проучи възможностите за поетапно изграждане, устойчиво управление и бъдещо развитие на територията на настоящото пристанище Бургас, а също така и на цялостния комплекс, придобил публичност като „Супер Бургас”.

 

 Резултати от реализирането на проекта


Основните резултати от реализирането на проект "Техническа помощ за проучване възможността за осъществяване на инвестиционен проект "Супер Бургас - зона за обществен достъп"" са изготвянето на правно-финансов анализ на бъдещите инвестиционни проекти и развитието на зоната, създаване на концепция за преустройство на пристанищен терминал „Бургас Изток” и извършването на предпроектни проучвания, които да определят параметрите на бъдещите дейности по облагородяването на зоната.

На базата на изготвената концепция за "Супер Бургас" в инвестиционната програма на Държавно предприятие "Пристанищна инфраструктура" е залегнала реализацията на няколко проекта, които са част от идеята за интермодален градски център. Сред реализираните проекти с финансиране от ДППИ е изграждането на основната сграда на Морска гара Бургас. В момента в процес на изпълнение е реконструкция на вълнолома, започва преустройството на обект Магазия 1 на терминал Изток-1 и облагородяване на пространството около Морска гара Бургас.

  


Ръководител на проекта: инж. Спас Вучев – експерт, направление "Инфраструктура, акватория и собственост", тел. 02 807 99 30, s.vuchev@bgports.bg