СПД „Опериране и експлоатация на пристанищни терминали“ извършва пристанищните услуги по чл. 116, ал. 2, т. 2 и 3 ЗМПВВППРБ при предсрочно прекратяване на договор с пристанищен оператор до сключването на нов договор по предвидения в закона ред.

Дирекцията изпълнява следните функции:

  • отговаря за предоставянето на пристанищните услуги в съответствие с действащата нормативна уредба и установените на терминала технология и организация, както и координира и организира осъществяването на съпътстващите дейности на съответните терминали;
  • изготвя необходимите технологични карти и организира съгласуването и одобряването им по законоустановения ред;
  • отговаря за събирането на цените за извършването на пристанищните услуги;
  • подготвя и организира сключването на договорите с товародателите и другите клиенти на терминала;
  • следи, координира, контролира и отговаря за изпълнението на задълженията по сключените на съответния пристанищен терминал договори с товародатели и другите клиенти на терминала;
  • подготвя необходимите документи и подава съответните заявления за вписване на обстоятелства в регистъра на пристанищата и в регистъра на пристанищните оператори съобразно действаща нормативна уредба;
  • подготвя необходимите документи и организира подаването на съответните заявления за издаване на удостоверения за експлоатационна годност;
  • изготвя досиета за всеки кораб, посетил съответния пристанищен терминал, и предоставя на Изпълнителна агенция „Морска администрация“ статистически данни с обхват, съдържание и в сроковете съгласно НАРЕДБА № 919 от 8.12.2000 г. за събиране на статистическа информация за дейността на пристанищните оператори и собствениците на пристанища и пристанищни съоръжения в Република България.

Информация за обслужващи съоръжения на пристанищен терминал Русе-запад, пристанище Русе 

Информация за обслужващи съоръжения на пристанищен терминал Петрол, пристанище Варна

Информация за обслужващи съоръжения на пристанищен терминал Фериботен комплекс - Варна, пристанище Варна

  

 Директор на СПД ОЕПТ е Радослав Добрев.

 

Контакти: 

 

СПД „Опериране и експлоатация на пристанищни терминали”

Гр. Русе 7000                                            

Ул. „Матей Стойков” № 3

Тел: 082/521 075

Еmail: office_portruse@bgports.bg

 

Директор – Радослав Добрев

Тел: 082/521 075

 E-mail: r.dobrev@bgports.bg