СПД „Ръководство на корабния трафик – река Дунав“ осигурява предоставянето на речните информационни услуги в българската част на река Дунав и изпълнява функции по:

 • събиране, обработване, съхраняване и предоставяне на информация, придобита чрез системата за докладване във вътрешните водни пътища на Република България, на други български и чужди компетентни органи и заинтересовани лица;
 • събиране, обработване, съхраняване и предоставяне на информация за транспортната логистика;
 • събиране и съхраняване на електронна информация за хидрометеорологичната обстановка в българския участък на река Дунав;
 • събиране, обработване и съхраняване на информация за състоянието и дълбочината на подходните канали и корабните места;
 • събиране, съхраняване, обработване и предоставяне на информация, получена чрез системата за речния трафик в интерес на безопасността на човешкия живот, на корабоплаването по река Дунав и за опазване на околната среда;
 • предоставяне на информация, свързана с безопасността на корабоплаването и организирането на трафика чрез използване на системата за визуализация на трафика;
 • предоставяне на информация на заинтересованите държавни органи, организации и лица в рамките на утвърдените правила;
 • взаимодействие с външни за системата организации, свързани с корабоплаването по река Дунав;
 • предоставяне и поддържане на подсистемата „Известия до корабоплавателите“ (Notices to Skippers (NtS) – това е стандартизирана ключова РИС технология, свързана с подобни системи в други държави, предоставяща търсене и показване на съобщения за съответните части на Дунав и други речни канали.

Речните информационни услуги, които се предоставят от ДП „Пристанищна инфраструктура“, са част от международната система „Речна информационна служба – РИС“ (River Information Services), изграждането на която е в съответствие с Директива 2005/44/EC на ЕС, и е вменено като задължение на страните членки. За морската част в съответствие с международната терминология тази система се нарича VTMIS (Vessel Traffic Management and Information System), а за вътрешните водни пътища, според приетата за Европа терминология – RIS (River Information Services). Възприето е българската част от общоевропейските услуги да се нарича БУЛРИС. 

СПД „Ръководство на корабния трафик – река Дунав“ предоставя следните информационни услуги:

 • навигационна обстановка – река Дунав;
 • хидроложка информация – река Дунав;
 • известия до корабоплавателите.

Дирекцията обслужва и предоставя информация и по системи с регламентиран достъп и система за електронна обработка на документи на река:

 • електронно докладване на корабите;
 • система за позициониране и проследяване.

В рамките на проект „Създаване на речна информационна система в българската част на река Дунав – БУЛРИС” е внедрена и система за мониторинг и заснемане на състоянието на речното дъно.

Повече информация и указания за попълване на заявление за достъп до БУЛРИС можете да видите тук.

Директор на СПД  „Ръководство на корабния трафик – река Дунав“ е Валентин Христов.

Контакти: 

СПД „Ръководство на корабния трафик – река Дунав”

Гр. Русе 7000

Ул. „Пристанищна” №20 А
пощенска кутия №11

Тел.: 082/29 84 63

FAX: 082/29 84 61


 

БУЛРИС ЦЕНТЪР

Тел.: 082/29 84 60
FAX: 082/29 84 61
GSM: 0878 435 524


Отдел "Ръководство на корабния трафик - река Дунав"
Ръководител отдел: к.д.п. инж. Стефан Бъчваров
Тел: 082/52 84 71
Мобилен: 0878 435 503

Директор Валентин Христов

Тел.: 082/298464

GSM: 0876864969

Е-mail: v.hristov@bgports.bg


 

 

 

Дежурни оператори: 

operators@bulris.bg
РИС Център Русе: 082/29 84 60, 0878 435 524
VTS център Лом: 0876 157 403
 
 
 
Отдел "Експлоатация и поддръжка на РИС системата"
Ръководител отдел: д-р инж. Боян Рашков
Тел: 082/29 84 62
Мобилен: ​0889 201 537