Клоновете - териториални поделения на Държавно предприятие "Пристанищна инфраструктура":

 • провеждат политиката на предприятието в своя район на действие;
 • осъществяват в района си на действие навигационното осигуряване на корабоплаването в териториално море, вътрешните морски води, каналите и акваторията на пристанищата;
 • изграждат, реконструират, рехабилитират и поддържат инфраструктурата на пристанищата по чл. 106а от ЗМПВВППРБ и в пристанищата за обществен транспорт – държавна собственост;
 • поддържат съществуващите и изграждат нови подходни канали, пристанищни акватории, морски и речни депа за изхвърляне на драгажна маса, вълноломи, защитни съоръжения, мрежи и съоръжения на общата техническа инфраструктура, включително инфраструктура за достъп, в пристанищата по чл. 106а от ЗМПВВППРБ и в пристанищата за обществен транспорт – държавна собственост;
 • осъществяват дейността по контрол, анализ и прогноза за състоянието на пристанищната инфраструктура, включително и извършване на мониторинг на съоръженията в пристанищата по чл. 106а от ЗМПВВППРБ и в пристанищата за обществен транспорт – държавна собственост;
 • одобряват годишните инвестиционни програми на държавните пристанищни оператори и техните актуализации, осъществяват контрол по тяхното изпълнение;
 • участват в изработването на генерални планове за пристанищата по чл. 106а от ЗМПВВППРБ и на другите пристанища – държавна собственост и актуализацията им;
 • участват в изготвянето на проект на седемгодишна програма за изграждането, реконструкцията, рехабилитацията, поддържането, развитието и управлението на инфраструктурата на пристанищата по чл. 106а от ЗМПВВППРБ и в пристанищата за обществен транспорт – държавна собственост;
 • изготвят, поддържат и съхраняват регистър, съдържащ данни за пристанищната инфраструктура – държавна собственост на пристанищата за обществен транспорт за съответния район на действие;
 • отговарят за наличието, изпълнението и поддържането на плановете за сигурност на пристанищните райони, които включват пристанищата за обществен транспорт от техния район на действие;
 • съвместно със структурите на Министерството на отбраната изпълняват отбранително-мобилизационни мероприятия на територията, на която се разпростират правомощията им;
 • осъществяват контакти с държавните органи и органите на местната власт на съответната територия в сферата на екологичното развитие на региона и преодоляването на последствията от стихийни бедствия и аварии.