Изготвяне на национални доклади, свързани с изпълнението на дейности по проект „Danube Ports Network – DAPhNE“ № DTP1-1-196-3.1, финансиран по Програмата за транснационално сътрудничество „Дунав“ 2014 - 2020 г., по две обособени позиции: Позиция 1. „Изготвяне на Национален доклад за законодателната рамка, приложима за вътрешноводните пристанища на България“; Позиция 2. „Изготвяне на Национален доклад за режима на държавни помощи, приложим за вътрешноводните пристанища на България“

12 Февруари 2018

Прочети повече

ИЗГОТВЯНЕ НА НАЦИОНАЛЕН ДОКЛАД И РЕГИОНАЛЕН ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ, СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТ DBS GATEWAY REGION № DTP1-050-3.1, ФИНАНСИРАН ПО ПРОГРАМА „ДУНАВ“ 2014 - 2020 Г., ПО 2 ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 „ИЗГОТВЯНЕ НА НАЦИОНАЛЕН ДОКЛАД ЗА СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ ПЛАНОВЕ И СТРАТЕГИИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ДУНАВСКО-ЧЕРНОМОРСКИЯ РЕГИОН“ И ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 „ИЗГОТВЯНЕ НА РЕГИОНАЛЕН ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА РЕГИОНА НА РЕКА ДУНАВ“

12 Януари 2018

Прочети повече

Изграждане на товарен автоподход и прилежаща инфраструктура на пристанищен терминал Лом

12 Януари 2018

Прочети повече

Оценка на съответствието и строителен надзор за обект "СМР за удължаване и заустване на главен дъждовен градски колектор" - пристанище Бургас"

02 Ноември 2017

Прочети повече

Проект за изграждане на специализиран пристанищен обект - пристан за кораби, предназначени за спомагателни дейности и буксировка, находящ се на нов източен вълнолом, пристанище Бургас

24 Октомври 2017

Прочети повече