Инженеринг - рехабилитация на подкранови релсови пътища на източен и западен кей в пристанищен терминал Русе-изток

21 Май 2018

Прочети повече

Рехабилитация на трафопостове №№ 1, 2 и 3 страна НН и на трафопост №3 страна СрН, Пристанищен терминал Русе-запад

10 Април 2018

Прочети повече

Строителен надзор за обект „Укрепване и рехабилитация на кейова стена в района на 5 к.м., Пристанище Бургас”

14 Март 2018

Прочети повече

Изготвяне на национални доклади, свързани с изпълнението на дейности по проект „Danube Ports Network – DAPhNE“ № DTP1-1-196-3.1, финансиран по Програмата за транснационално сътрудничество „Дунав“ 2014 - 2020 г., по две обособени позиции: Позиция 1. „Изготвяне на Национален доклад за законодателната рамка, приложима за вътрешноводните пристанища на България“; Позиция 2. „Изготвяне на Национален доклад за режима на държавни помощи, приложим за вътрешноводните пристанища на България“

12 Февруари 2018

Прочети повече

ИЗГОТВЯНЕ НА НАЦИОНАЛЕН ДОКЛАД И РЕГИОНАЛЕН ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ, СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТ DBS GATEWAY REGION № DTP1-050-3.1, ФИНАНСИРАН ПО ПРОГРАМА „ДУНАВ“ 2014 - 2020 Г., ПО 2 ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 „ИЗГОТВЯНЕ НА НАЦИОНАЛЕН ДОКЛАД ЗА СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ ПЛАНОВЕ И СТРАТЕГИИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ДУНАВСКО-ЧЕРНОМОРСКИЯ РЕГИОН“ И ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 „ИЗГОТВЯНЕ НА РЕГИОНАЛЕН ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА РЕГИОНА НА РЕКА ДУНАВ“

12 Януари 2018

Прочети повече