ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗГРАЖДАНЕ НА ОПТИЧНА СВЪРЗАНОСТ МЕЖДУ БЦ ВАРНА И ОФИС СПД „РКТ – ЧЕРНО МОРЕ"

23 Юли 2018

Статус: Изпълнена

Вид: Строителство

За изпълнение предмета на поръчката е необходимо изготвяне на инвестиционни проекти за издаване на разрешение за строеж на обекта,включително и: Разработени инвестиционни проекти във фаза Технически проект (работни чертежи, количествени сметки и детайли); Обхватът на инвестиционните проекти да бъде в зависимост от вида, предназначението, големината и местоположението на обекта и изискванията към проектните решения; Разработени инвестиционни проекти във фаза Технически проект (работни чертежи и детайли), необходими за подписване на акт Образец 2а; Изготвяне на подробна количествено-стойностна сметка с посочени вид, обем, единични и анализни цени на съответните видове СМР в съответствие с количествената сметка от работния проект; Изготвяне на линеен график за всички видове дейности; Изпълнение на строежа – част от предмета на поръчката, в съответствие с издадените строителни книжа и изискванията на ЗУТ; Авторски надзор по време на строителството.