Търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот- публична държавна собственост, представляващ „Офис 4.1“ на кота +11,60 със застроена площ 261,55 кв.м., в обема на недвижим имот – публична държавна собственост: представляващ сграда с идентификатор 07079.618.1019.18 по КККР на гр. Бургас –„Конгресен, научно-изследователски център за контрол и изследване на Черно море с прилежащи офис площи“ със застроена площ 1700 кв.м., масивна конструкция, на пет етажа, с предназначение: Друг вид обществена сграда, разположена на територията на Пристанищен терминал Бургас-Изток, находяща се в поземлен имот с идентификатор 07079.618.1019 по КККР на гр. Бургас – Пристанище, Терминал Изток.

19 Май 2022

Прочети повече

Търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот- публична държавна собственост, представляващ „Офис 2.1“ на кота +3,80 със застроена площ 186,20 кв.м., в обема на недвижим имот – публична държавна собственост: представляващ сграда с идентификатор 07079.618.1019.18 по КККР на гр. Бургас –„Конгресен, научно-изследователски център за контрол и изследване на Черно море с прилежащи офис площи“ със застроена площ 1700 кв.м., масивна конструкция, на пет етажа, с предназначение: Друг вид обществена сграда, разположена на територията на Пристанищен терминал Бургас-Изток, находяща се в поземлен имот с идентификатор 07079.618.1019 по КККР на гр. Бургас – Пристанище, Терминал Изток

18 Май 2022

Прочети повече

Търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот - публична държавна собственост, представляващ „Помещения 401, 401а и 401б“ на кота +14,50, с обща застроена площ 262,91 кв.м. - в обема на недвижим имот- публична държавна собственост: сграда „Магазия 11 – нова административна сграда“, с идентификатор 07079.618.1084.5 по КККР на гр. Бургас, разположена на територията на Пристанище Бургас-Терминал Изток, находяща се в поземлен имот с идентификатор 07079.618.1084 по КККР на гр. Бургас – Пристанище, Терминал Изток

17 Май 2022

Прочети повече

Търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот публична държавна собственост с площ 70,74 кв.м., част от поземлен имот с кадастрален идентификатор 07079.618.1081 по плана и ККР на гр. Бургас, находящ се в гр. Бургас – Пристанище Бургас, Терминал Изток - 1

16 Май 2022

Прочети повече

,,ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ФИНАНСОВИ УСЛУГИ ОТ КРЕДИТНИ ИЛИ ФИНАНСОВИ ИНСТИТУЦИИ НА ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ „ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА”

20 Септември 2021

Прочети повече