Драгиране на лимана на пристанищен терминал Русе-изток

03 Юни 2014

Прочети повече

Публична покана

02 Юни 2014

Прочети повече

Консултантски услуги по изпълнение на проект IRIS Europe 3 за: 1. Анализ, предпроектно проучване и изпълнение на пилотен проект за мобилни приложения за RIS услуги; 2. Проучване на оперативната съвместимост между RIS и VTMIS услуги и анализ, предпроектно проучване и изпълнение на пилотен проект; 3. Подобряване на правната, организационната и техническата среда за прилагане на RIS услугите; 4. Популяризиране на постиженията по проекта IRIS Europe-3

23 Май 2014

Прочети повече

Рехабилитация, свързана с възстановяване на проектните параметри на утаителя на река Провадийска и подхода към него

22 Май 2014

Прочети повече

Публична покана

09 Май 2014

Прочети повече