Публична покана

09 Май 2014

Предметът на настоящата поръчка е „Рехабилитация на съществуващи компрометирани метални водопроводи   с ПЕВП Ф90 в пристанищен терминал Русе-изток". Външният водопровод в пристанищен терминал Русе-изток е изграден с построяването на пристанището в началото на седемдесетте години на миналия век.

Тръбите са стоманени и етернитови с диаметър Ф80 и Ф133 милиметра. Водопроводното отклонение е от магистрален водопровод на ВиК Русе, минаващ по бул.   „Тутракан". В рамките на поръчката следва да се подновят и рехабилитират наличните водопроводи,   като се изпълняват по трасето на съществуващите водопроводи, като при възможност, същите да се използват за обсадни тръби.   Изкопните работи да се извършат на дълбочина 1,5 м. На дъното на изкопа да се положи слой пясък от 10 см и да се уплътни с трамбовка. След полагането на тръбата ПЕВП Ф90 да се извърши изпитване на плътността на тръбопровода под хидравлично налягане. При положителни показания и липса на течове, същият да се покрие с не по малко от 10 см пясъчен слой и да се уплътни. Да бъдат извършени 72 часови проби на   подменения участък от водопровода и тогава да се пристъпи към изпълнение на обратния насип, като през 10 см се извършва уплътняване на обратния насип. Да се ликвидират всички стари отклонения, а съществуващите към сградите да се възстановят. Съществуващите противопожарни хидранти да се подменят с нови и да се свържат към рехабилитирания водопровод. Изкопните работи в отделните участъци на трасетата да се съгласуват с ръководния персонал на пристанищния оператор за наличие на подземни комуникации, както и да не се пречи на производственния процес в пристанищен терминал Русе-изток. Изкопите, с дълбочина 1,5 м и по - дълбоко, задължително да се укрепват, а там, където се очаква наличието на подземни комуникации, да се копае на ръка. С цел осигуряване на безопасността при работа, участъкът в който се работи да бъде сигнализиран и обезопасен. Ремонтните работи да се извършат съгласно, представени от изпълнителя и одобрени от възложителя технология и график за изпълнение на СМР. Ремонтът на водопровода да се извършва максимум с две прекъсвания на водоподаването на целия терминал, след съгласуване с ръководния персонал на „Пристанищен комплекс -Русе" ЕАД. В процеса на изпълнение, възложителят може да заменя количества от един вид договорена работа с количества от друг вид договорена работа,   с цел предаване на обекта в завършен вид.