Драгиране на лимана на пристанищен терминал Русе-изток

03 Юни 2014

Статус: Изпълнена

Вид: Строителство

Предметът на поръчката включва драгиране на лимана на пристанищен терминал Русе - изток. Акваторията на лимана не е почиствана цялостно повече от 10 г. Пред някои корабни места има зони на затлачване с наноси над проектните коти повече от 1.5 м.

По дъното на лимана са отложени неравномерно прахови тини и глинести пясъци в мекопластично състояние. Пред корабни места 7 и 8 (за претоварване на насипни товари) наносите са примесени с въглищен прах, инертни материали, руда и др. Драгажните работи ще се извършат в условията на непрекъсната експлоатация. Необходимо е изпълнителят да съгласува с пристанищния оператор и Капитана на пристанището технологията и графика за извършване на драгажните работи. Преди започване на работата, изпълнителят представя План за безопасност и здраве, разработен за намаляване на риска, както и за запазване на общото състояне на екосистемата в района на изхвърляне на драгираните земни маси. Депото за издрагираната маса, вкл. координати се определя от ИА "Проучване и поддържане на река Дунав" - гр. Русе. В процеса на изпълнение възложителят има право да заменя количествата договорена работа. При изпълнението на драгажните работи е необходимо да се спазват правилата и изискванията на всички действащи нормативни документи по техническа безопасност, охрана на труда и пожарна безопасност в периметъра на драгажните операции. Приключването на изпълнението на обекта се удостоверява с промери и двустранен приемо-предавателен протокол със заключение, удостоверяващо качеството и обема на действително извършените видове работи.