Публична покана

02 Юни 2014

Настоящата обществена поръчка се провежда с цел застраховане на имущество на ДП "Пристанищна инфраструктура", включващо Застраховка "Пожар и природни бедствия" и "Щети на имущество";

Застраховка "Обща гражданска отговорност"; Застраховка "Автокаско" на МПС,   "Гражданска отговорност" на собствениците, ползвателите, държателите и водачите на МПС и "Злополука на местата в МПС"; Застраховка "Плавателни съдове" и "Гражданска отговорност,   свързана с притежаването и използването на плавателни съдове",   "Port Risk;   Риск от замърсяване на околната среда;   Риск от щети;   Риск от потъване"; Групова Застраховка "Злополука" за персонала на предприятието. Подлежащите на застраховане обекти са изчерпателно описани в Техническата спецификация   (Приложение 5)   от документацията.