Рехабилитация, свързана с възстановяване на проектните параметри на утаителя на река Провадийска и подхода към него

22 Май 2014

Статус: Изпълнена

Вид: Услуга

Съоръженията за утайкозащита на Канал № 2 са предназначени да предотвратят внасянето на утайки в акваторията на пристанище Варна Запад, плавателния Канал № 2 и Белославското езеро. Това се осъществява чрез постоянно драгиране или изсмукване на утайките посредством разположено в утаителя драгажно средство. Специално изграденият за тази цел утаител се намира в устието на река Провадийска, в близост до мястото на вливането и в Канал № 2.

Драгираният от драгажното средство шлам представлява вода, в която се съдържат около 10 % твърди вещества (утайки). Този шлам посредством тръбопроводи се транспортира за естествено утаяване в съществуващото депо за утайки. Утаяването се осъществява благодарение на достатъчно големите обеми, площи и време за престой на шлама в депото, а избистрената вода (след утаяване) посредством специални водоотливни съоръжения се отвежда обратно към реката.