Проект TEN_ECOPORT - „Транснационално разширяване на мрежата на ECOPORT 8”

Проектът е финансиран по Оперативна програма "Югоизточна Европа" 2007 – 2013 г., приоритетна ос 2: Опазване и подобряване на околната среда, сфера на действие 2.2: Подобряване на предотвратяването на рискове за околната среда

Бюджет на проекта: 2 284 282.00 евро

Обща информация за проекта:

 В последните години пристанищата са фокус на основните регионални транспортни мрежи, като елемент на TEN-T мрежа в Югоизточна Европа (ЮИЕ). В контекста на политиките на ЕК пристанищните власти са органите, определени за ефективно прилагане на мерки за контрол по опазването на екологичните параметри на средата. Проектът е базиран на разбирането за две стъпки за гарантиране на устойчивото развитие на морските коридори:

 • устойчивост на процеса – прилагане на общи европейски политики, които визират равни възможности и ангажименти на заинтересованите страни, без да влияят върху конкуренцията между пристанищата;
 • стандартизиране на изискванията за екологичен контрол и съответствие ( респективно – устойчивост на проектните резултати);

TEN_ECOPORT акцентира върху необходимостта от ангажирането на управленските дейности на всички заинтересовани страни, свързани с пристанищата за постигане на по-голям ефект чрез коопериране на усилията.

Проектът разширява съществуващата мрежа между пристанищата, създадена в рамките на ECOPORT8, и се фокусира върху създаването на постоянна дискусионна платформа, която да се реализира на две нива:

 • между пристанищните власти за създаване на общи правила, механизми за прилагане, обмен на добри практики - реализира се на ниво участници в проекта с тенденция за разширяване;
 • между пристанищните власти и останалите заинтересовани страни: пристанищни оператори, корабособственици, местни и регионални власти, институции, граждански сдружения, научни институти и пр. – за координиране на усилията за опазване на околната среда в пристанищните райони, търсене на съвместни решения – реализира се на ниво конкретно пристанище чрез създаването на работни групи за решаване на екологичните въпроси в пристанищата и се координира от националния представител в проекта;

Перспектива – създаване на Транснационална работна група, която на база набираната чрез проекта информация, създадените контакти и постоянен обмен на информация - да оказва помощ на пристанищата за разрешаване на конкретни екологични казуси и да им съдейства за сертифициране.

 Основни цели

 • Разширяване на транс-граничното и Транс-Европейското сътрудничество между пристанищата в ЮИЕ чрез развитие на взаимодействие и ефективни връзки между всички заинтересовани страни (пристанищни власти, местни институции, предприятия, външни оператори и гражданите на съответните страни), за да се стимулира една интегрирана политика по опазване на околната среда и развитие на коридорите по TEN;
 • Разработване и прилагане на интелигентно управление на пристанищата и информационните системи чрез използване на интегрирани технологии за предпазване от екологичен риск с цел намаляване въздействието върху човешкото здраве, биоразнообразието и други екологични аспекти.

Конкретни цели

 • Повишаване капацитета на пристанищните власти за разработване и прилагане на ефективни политики за екологично управление на пристанищните зони чрез определяне на специални критични аспекти въвеждане на Специален план за действие, който ще е от полза за един общ ефикасен и устойчив екологичен оперативен план;
 • Насърчаване на равнопоставени дискусии между всички лица и институции, ангажирани в пристанищните дейности, насочени към осигуряване, образование, обучение, консултиране и ревизиране на базата на най-добрите практики и уроци събрани от всички ангажирани пристанища.
 • Създаване на регионални/локални платформи (работни групи), включващи всички местни заинтересовани лица, свързани пряко или непряко с пристанищните зони и градовете-домакини, за да се гарантира информираност за особеностите на всички ангажирани зони и за да се предоставят своевременно планове за решаване на проблемите.
 • Осигуряване на система EDI (система за електронен обмен на данни) и други ICT инструменти за актуализиране на Системите за управление на околната среда (EMS) като се започне с оценка на уязвимостта и риска;
 • Създаване на информационна база за изследователски методики за опазване на околната среда в пристанищата на ЮИЕ;
 • Насърчаване на транснационалното разширяване на съществуващата мрежа по TEN_ECOPORT - мрежа за развитие, укрепване и препредаване на координирани инициативи, полезни за транснационална стратегия за пристанищно еко-управление в морските басейни на ЮИЕ.
 • Създаване на транснационален субект като многопрофилна работна група за събиране на всички познания и опит, придобити от настоящия проект и други бъдещи инициативи, целящи продължаване на помощта и извършване на услуги за пристанищата от ЮИЕ.

 Целеви групи

 • Пристанищните власти в зоната ЮИЕ;
 • Институции, отговорни за вземането на решения;
 • Пряко свързаните с реализирането на екологичната политика на пристанището и ангажираните в пристанищни дейности: пристанищни оператори, малки и средни предприятия и др.;
 • Пристанищата и ползвателите им;
 • Експерти в сферата на прилагане на Системи за управление на околната среда;
 • Изследователските и образователни общности;

 Очаквани резултати

 • Повишаване осведомеността за околната среда и икономическите предимства на устойчивото управление на пристанищните мрежи.
 • Подпомагане създаването на специализирана транснационална работна група, свързана с развитието и прилагането на системите за управление на околната среда (EMS);
 • Развиване на методологичен процес за равнопоставено образование и обучение между ангажираните пристанища и основните участници в бизнеса, опериращи в пристанищната зона;
 • Изготвяне на карти за специфични критични въпроси и уязвимост от рискове в пристанището и пристанищните градове, включени в проекта;
 • Изготвяне на общ и устойчив Оперативен план за действие като инструмент за своевременно решаване на критични проблеми на ангажираните пристанища, изпълнени от преките участници в бизнеса (пристанища и пристанищни оператори);
 • Изработване на общ модел за устойчиво развитие на пристанищни мрежи;
 • Осигуряване на интелигентно екологосъобразно пристанищно управление и информационни системи и съответно интегрирани технологии за защита от екологичен риск;
 • Осигуряване на допълнителна информация, полезна за изпълнение на устойчив Модел за екологосъобразно развитие на пристанищни мрежи;
 • Изпълнение на пред проектни проучвания за Екологосъобразно управление на пристанищните оператори;
 • Създаване на платформи за форуми за дискусия базирани на две нива: между пристанищата и между пристанищата и операторите в рамките на пристанищната зона.
 • Създаване на транснационална работна група, която да свързва местните платформи и да служи като помощен инструмент за пристанищната мрежа в ЮИЕ и нейното разширавяне с времето.

  Партньори в проекта:

Членове на ЕС

EU country

 

Извън ЕС

NONEO country

Обхванати пристанища: Бари, Балета, Монополи, Бриндизи, Игуменица, Патрас, Бургас, Варна, Констанца, Бар, Дубровник, Дурас