Проект "Екологосъобразно управление на пристанищата от трансграничния коридор" (ECOPORT 8)

 

Проектът е финансиран по приоритетена ос 2 на Оперативна програма "Югоизточна Европа" 2007 - 2013 г.

  

 

Индикативен бюджет на ДППИ по проекта: 324 200 евро

Финансиране от Европейски фонд за регионално развитие: 281 913, 05 евро

Национално съфинасиране: 42 286, 95 евро

Събенефициент на проекта: Държавно предприятие "Пристанищна инфраструктура"

 

Успешно приключилият проектът „Екологосъобразно управление на пристанищата от трансграничния коридор „ENVIRONMENTAL MANAGEMENT OF TRANSBORDER CORRIDOR PORTS” (ECOPORT 8) е част от приоритетна ос 2  на Оперативна програма за транснационално сътрудничество в Югоизточна Европа 2007-2013. Той е одобрен за финансиране сред 1099 предложени проекта.

Целта на проект ECOPORT 8 е подобряване на качеството на пристанищата, поставяйки като основен приоритет предотвратяването на замърсяване на водата, въздуха и инфраструктурата в пристанищните райони и прилежащата брегова зона посредством тясното сътрудничество между научните институти и местните пристанищни власти. Друга основна цел е съхраняването на естествените ресурси в пристанищните зони и прилежащите крайбрежни територии.

Крайният резултат от проекта е постигане на безопасен, сигурен, екологичен и ефикасен морски транспорт, изграждане на модерни пристанища, които да осигуряват подходяща среда за цялостното икономическо развитие на страната и интеграция в международен план – в интерес на екологията, икономиката, населението и общините. 

ECOPORT 8 включва пристанища от Коридор 8, за които да бъдат дефинирани общи стандарти. Партньори по проекта са пристанищните власти и научните институти от шест страни: Италия, Гърция, Румъния, Черна гора, Албания и България. От българска страна Държавно предприятие ”Пристанищна инфраструктура” (ДППИ) е партньор и събенефициент по проекта. Друг български партньор е Институтът по водни проблеми към БАН, който от 01.07.2010 г. е преобразуван в департамент “Управление и използване на води” към Националния институт по метеорология и хидрология. Останалите участници в проекта са:

 • POLIBA - Bari Polytechnic 
 • IWP-BAS - Institute of Water Problems - Bulgarian Academy of Sciences 
 • BPICo - Bulgarian Ports Infrastructure Company
 • PSP - Patras Science Park S.A.
 • UNIVERSUS CSEI - Training and Innovation University Consortium
 • BARIPA - Bari Port Authority
 • GEOECOMAR - National Institute of Marine Geology and Geoecology 
 • UPT - Polytechnic University of Tirana
 • DURRESPA - Durres Port Authority
 • BIOKOTOR - Institute of Marine Biology
 • BARHCPA - Port of Bar Holding Company 


В рамките на проекта на 15 март 2012 г. бе пусната в експлоатация автоматична система за екологичен мониторинг на състоянието на въздуха и водата в акваторията на пристанище Бургас. В три мониторингови точки бяха поставени сонди за вземане на проби от морската вода. Монтирани бяха и измервателни станции, снабдени със собствено захранване, които по електронен път изпращат данни за контролните проби в базата данни на системата. Информацията е достъпна чрез интернет сайт. Преди да бъдат публикувани, суровите данни се валидизират от специалист.

Състоянието на замерваните параметри на въздуха и водата в Бургаския залив са в допустимите стойности, показаха първите контролни замервания, направени към 15 март 2012 г. от монтираната по проекта система. Малкото отчетени отклонения не се дължат на експлоатационната дейност на пристанището.

В следствие на успешно приключилия проект за състоянието на водата в акваторията на пристанище Бургас без прекъсване следи многопараметричната сонда със сензори за pH, температура, мътност, хлорофил, синьо-зелени водорасли, нефтопродукти и др. Друга 3D сонда регистрира скоростта и посоката на течението.

Точките, в които се извършват замерванията в акваторията, обхващат зоните на интензивен корабен трафик и товаро-разтоварни операции, с цел да бъде отчетено влиянието на пристанищната дейност  върху състоянието на средата. Чрез многокомпонентен монитор за отчитане на температура, влажност и налягане, както и скорост и посока на вятъра, мониторинговата система следи и качеството на въздуха в района. Монтирането и пускането в експлоатация на автоматичната системата за екологичен мониторинг на въздуха и водата в пристанище Бургас бе сред основните задачи на проект ECOPORT 8. 

На 8 юни 2012 г. в гр. Бургас се проведе заключителната международна конференция по проект „Екологосъобразно управление на пристанищата от трансграничния коридор” (ECOPORT 8), организирана от Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура” (ДППИ) в качеството му на събенефициент по проекта. Освен шестте държави-партньори, на събитието присъстваха български политици и европейски експерти, които дадоха отлична оценка на проекта, определяйки го като изключително успешен, работещ в посока на създаване на „зелени пристанища”. Сред официалните гости на събитието бе и председателят на Управителния съвет на Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура” г-н Стефан Нейчев. Генералният директор на Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура” Мирослав Петров отправи приветствено слово към всички участници и гости на конференцията. Той окачестви резултатите от проекта като повече от задоволителни и заяви, че това е първата стъпка в правилната посока.