Проучване и анализ за възможността за обособяване на корабни места

20 Май 2015

Пристанищен терминал Русе-изток е част от пристанище за обществен транспорт с национално значение Русе, и е разположен на територията на град Русе. Ключовото му положение му отрежда място в опорната мрежа на TEN-T.

С цел повишаване на капацитета и развитие на възможности за привличане на нови товари е необходимо да се проучат възможностите за обособяване на допълнителни корабни места в зоната за бъдещо развитие на пристанищен терминал Русе-Изток. Предложението е съобразено както с тенденциите при обработваните товари и настоящата техническа осигуреност на терминала, така и с наличните стратегии и планове за развитие на национално и европейско ниво. Предмет на настоящата поръчка е избор на консултант за "Проучване и анализ на възможността за обособяване на корабни места" с цел реализиране на проекта „Развитие на пристанищен терминал Русе-изток“.