Мониторинг за състоянието на пристанищните съоръжения в пристанищата за обществен транспорт с национално значение и доклад за резултатите

01 Юли 2014

Статус: Изпълнена

Вид: Услуга

С цел да се гарантира дългосрочна и безопасна експлоатация на съществуващите съоръжения и установяване на реалното им състояние с оглед прдотвратяване на аварийни ситуации, е наложително изградената система за мониторинг да бъде проверена и при нужда обновена.

За пристанищните терминали, където не е осъществяван мониторинг на съоръженията, следва да се изгради и стабилизира нова реперна мрежа, като се извършат съответните геодезически измервания в съответствие с Инструкция за изследване на деформациите на сгради и съоръжения от 1980 г., издадена от КАБ - ГУГКК и Инструкция за нивелация I и II клас, издадена от КАБ - ГУГКК.