Проект за възстановяване на насип и бронировка на кея и хелинга, прилежащи на сграда „Брегови център за управление на корабния трафик"

12 Април 2016

Предметът на поръчката е изработване на "Проект за възстановяване на насип и бронировка на кея и хелинга, прилежащи на сграда „Брегови център за управление на корабния трафик”. Изпълнението на обекта на обществената поръчка ще се осъществи въз основа на Техническа спецификация и включва изпълнението на следните дейности: Изработване на работен проект в обем и съдържание, в съответствие с Техническата спецификация за проектиране и всички нормативни документи. Проектът да се изготви в обхват и съдържание съгласно Наредба №4/21.05.2001г. за обхват и съдържание на инвестиционните проекти, за фаза: работен проект. Същият подлежи на съгласуване с контролни органи и експлоатационни дружества преди внасянето му за оценка за съответствие със съществените изисквания към строежите, одобряване и издаване на разрешение за строеж. Да се изготви проектно сметна документация. Работният проект се предава в 2 /два/ оригинални екземпляра на хартиен носител и 2 копия на електронен носител в обем и съдържание отговарящи на изискванията на Наредба № 4/21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти и заданието за проектиране. Всички документи трябва да бъдат авторизирани със съответните подписи на съставителите, печати за пълна проектанска правоспособност и печат на Изпълнителя. Към проектните части да се приложат актуални копия за правоспособност и копие от застрахователна полица по чл.171 от ЗУТ. Всички копия следва да бъдат заверени „Вярно с оригинала“.