Рехабилитация на открити складови площи в тила на западния кей в пристанищен терминал Русе-изток

17 Март 2015

Строителни и монтажни работи на обект: „Рехабилитация на открити складови площи в тила на западния кей в пристанищен терминал Русе-изток, представляващи ремонтни работи, изкопни работи, кофражни, армировъчни, полагане на бетон и други видове строителни и монтажни работи, подробно описани в Техническото задание и заложени в Количествената сметка, приложени към документацията на обществената поръчка, публикувана в "Профил на купувача", раздел "Публични покани", на адрес: http://www.bgports.bg/index.php?option=com_content&;view=article&id=544:ruse_skladove_otkriti&catid=101&Itemid=198&lang=bg Обектът, който трябва да се рехабилитира, е разположен на територията на пристанищен терминал Русе-изток, част от пристанище за обществен транспорт с национално значение Русе. Предвидените за изпълнение строителни и ремонтни дейности попадат в хипотезата на чл. 151 от Закона за устройство на територията и за тях не е необходимо издаване на разрешение за строеж.