Актуализация на инвестиционен проект за обект: „Рехабилитация на източен кей в пристанищен терминал Лом

01 Март 2019

Статус: Възложена

Вид: Услуга

Предметът на обществената поръчка е възлагане на поръчка за проектантска услуга, състояща се в актуализация на съществуваща проектна документация за обект: „Рехабилитация на източен кей в пристанищен терминал Лом“, съгласно Техническата спецификация на Възложителя. Актуализираният проект за обект: „Рехабилитация на източен кей в пристанищен терминал Лом“ трябва да съдържа проектни части в съответствие с изискванията на Наредба №4/2001г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти.