Доставка и монтаж на навигационно речно корабно оборудване за м/к БУЛРИС

05 Юни 2018

Статус: Възложена

Вид: Доставка

Настоящата поръчка има за предмет: „Доставка и монтаж на навигационно речно корабно оборудване за м/к БУЛРИС“. Електронното навигационно оборудване включва доставки, монтаж и дейности, както следва: • Доставка и монтаж на речна радарна система за наблюдение – 1бр.; • Доставка и монтаж на уред, указващ скорост на завиване на кораба – 1бр.; • Доставка и монтаж на компютърна конфигурация за визуализация на електронни навигационни карти (Inland ECDIS) в режим „навигационен“ – 1бр. • Доставка и монтаж на ехолот за навигационни цели – 1бр.; • При необходимост извършване и на съответните дейности по токозахранване и защити, включващи захранващи токоизправители и обезопасяване на оборудването от повреда, както и доставка на всички допълнителни части и модули, нужни за инсталирането на работо¬способна система, съгласно техническите изисквания; • Предоставяне на необходимата документация (ръководства и чертежи) и обучение на персонала; • Осигуряване на гаранционна и следгаранционна поддръжка на доставеното оборудване и софтуер. Горните дейности и техническите параметри на обосрудването са описани подробно в Техническата спецификация на Възложителя (Приложение № 2), която е неразделна част от документацията.