Изготвяне на конструктивно обследване на I-ви Пирс в Пристанищен терминал Петрол – Варна, както и на прилежащите системи за претоварване към същия

07 Декември 2017

Статус: Възложена

Вид: Услуга

Настоящата поръчка има за предмет: „Изготвяне на конструктивно обследване на I-ви Пирс в Пристанищен терминал Петрол – Варна, както и на прилежащите системи за претоварване към същия“. Пристанищен терминал Петрол - Варна от пристанище за обществен транспорт с национално значение Варна е изграден през 60-те години на миналия век и до скоро е бил в интензивна експлоатация. I-ви Пирс в Пристанищния терминал се е ползвал като Специализиран кей за извършване на товаро-разтоварни дейности за течни товари - суров петрол, петролни продукти и деривати. Вследствие на интезивната експлоатация, както и на въздействието на околната агресивна морска среда, по конструкцията на пирса и специализираните съоръжения и тръбопроводи за осъществяването на претоварните дейности за течните товари монтирани върху тях се наблюдават деформации и дефектирали зони. За осигуряване на бъдещата безопаснаr в съответствие с нормативните изисквания и добрите европейски практики експлоатация на Пристанищен терминал Петрол – Варна се налага възстановяването на проектните параметри на I-ви Пирс, като първа стъпка от модернизацията на терминала като цяло. Същевременно се цели да бъдат установени възможностите за реконструкция, технологично обновяване и модернизиране на пирса с оглед постигането на оптимален капацитет от товари. Проучвателните работи, включени в Конструктивното обследване, следва да обхванат следните дейности: 1.Обследване на конструкцията на I-ви Пирс, претоварните съоръжения и оборудване върху него, свързващите тръбопроводи, нефтопроводи и метална пасарелка; 2.Обследване на прилежащата акватория пред и зад I-ви Пирс; 3.Извършване на геоложки и хидроложки проучвания и изготвяне на Инженерно-геоложки доклад въз основа на тях; 4.Анализ на метереологични и хидрографски данни за района на Пристанищен терминал Петрол – Варна; 5.Събиране и проучване на наличните архивни данни, екзекутивна документация, заснемания, стари геоложки проучвания и друга архивна информация; 6.Подробно геодезическо заснемане на съществуващото състояние на пирса и задтилието му в координатна система 2005; 7.Извършване на подводен оглед на пирса и изготвяне на доклад от огледа; 8.Биологични данни – сведения за наличие на вредни микроорганизми, степен на тяхната агресивност и тяхното евентуално влияние върху подводните части на конструкцията; 9.Изработване на Дефектационна карта на пирса, подходите към него и претоварните съоръжения с приложени фотоснимки за визуализация на характерни дефекти и деформации; 10.Анализ на конструктивното състояние на отделните конструктивни елементи и възли, изводи и препоръки за технически решения за възстановяване на проектните параметри, а там където това е практически възможно и целесъобразно – и за тяхното подобрение; 11.Подробно обследване на зоните за пропадания, пропуквания и др. нарушения цялостта на тиловата част около пирса; 12.Категоризиране на установените дефекти и повреди в конструкцията взависимост от техния характер, местоположение и тип на елемента и набелязване на възможни и целесъобразни конструктивни технически решения за реконструкция и модернизация на I-ви Пирс и на прилежащите му системи за претоварване; 13.Систематизиране и анализ на резултатите от извършените изпитания и експертна оценка на техническото състояние на земната основа и стоманобетоновите елементи от носещата конструкция на пирса; 14.Изготвяне на конструктивно становище за възстановяване на първоначалните проектни параметри на I-ви Пирс, заедно с количествено-стойностна сметка по окрупнени показатели (експертно остойностяване по пазарни цени); 15.Изготвяне на предложение за технологично обновяване на I-ви Пирс в Пристанищен терминал Петрол-Варна и обосновка на предлаганото изменение в капацитета /товарооборота/ на пирса; 16.Изготвяне по пазарни цени на експертна КСС по окрупнени показатели за предлаганите нови конструктивни решения, свързани с реконструкцията и модернизацията на I-ви Пирс в Пристанищен терминал Петрол – Варна.