Изготвяне на национални доклади, свързани с изпълнението на дейности по проект „Danube Ports Network – DAPhNE“ № DTP1-1-196-3.1, финансиран по Програмата за транснационално сътрудничество „Дунав“ 2014 - 2020 г.“, по две обособени позиции: Позиция 1. „Изготвяне на Национален доклад за административните процеси във вътрешноводните пристанища на България“ Позиция 2. „Изготвяне на Национален доклад за моделите на управление на вътрешноводните пристанища в България“

02 Октомври 2017

Статус: Възложена

Вид: Услуга

„Изготвяне на национални доклади, свързани с изпълнението на дейности по проект „Danube Ports Network – DAPhNE“ № DTP1-1-196-3.1, финансиран по Програмата за транснационално сътрудничество „Дунав“ 2014 - 2020 г.“, по две обособени позиции: Позиция 1. „Изготвяне на Национален доклад за административните процеси във вътрешноводните пристанища на България“; Позиция 2. „Изготвяне на Национален доклад за моделите на управление на вътрешноводните пристанища в България“. Изискванията, на които следва да отговаря изпълнението на услугата, в това число към съдържанието на докладите, предмет на поръчката, са посочени в Техническата спецификация за всяка от обособените позиции - Приложение № 2.1 и № 2.2 към указанията за обществената поръчка.