Организиране и осъществяване на денонощна въоръжена охрана и осигиряване на пропускателен режим в обекти на ДП „Пристанищна инфраструктура“

02 Август 2016

Статус: Изпълнена

Вид: Услуга

Предметът на поръчката включва организирането и осъществяването на денонощна въоръжена охрана и осигуряването на пропускателен режим на следните обекти на ДП „Пристанищна инфраструктура”: Обект № 1: РПЦ „Китка”, Област Варна - разположен на територия от 159 дка, с осигурен до него достъп чрез асфалтиран път в направление с. Китка и с. Равно поле. Обектът е ограден с двойна ограда от бодлива тел и метална мрежа. На територията на обекта са разположени сграда на КПП, административна сграда, технически и складови сгради, технически и антенни съоръжения. Обект № 2: РПЦ „Кичево”, Област Варна - разположен на територия от 28 дка, с осигурен до него достъп чрез асфалтиран път в направление с. Кичево. Обектът е ограден с двойна ограда от метална мрежа. На територията на обекта са разположени сграда на КПП, административна сграда, технически и складови сгради, технически и антенни съоръжения. Обект № 3: „Ремонтно-техническа база” в Южната промишлена зона на гр. Варна - разположен на територия от 19 дка и е ограден с метална ограда. На територията на обекта са разположени сграда на КПП, сгради на ремонтната база, складови помещения и пристан за катери на брега на канала. Обект № 4: „Пристанищен терминал „Видин – юг“ - част от Пристанище за обществен транспорт с национално значение – Видин”- разположен на територия от 47 887 дка, като районът е неограден. На територията на обекта са разположени сграда на КПП, сгради и съоръжения публична държавна и частна държавна собственост. Достъпът до обекта се осъществява през метален автоматизиран портал. Обект № 5: „Пристанищен терминал „Русе – Запад“ – част от пристанище за обществен транспорт с национално значение – Русе“ - включва територия с площ 29 294 кв.м - I-ви участък на пристанищния терминал и територия с площ 87 804 кв. м - II-ри участък на пристанищния терминал, като районът е ограден. На територията на обекта са разположени сграда на КПП, сгради и съоръжения публична държавна собственост. Вид охрана за всеки един от обектите: Въоръжена, денонощна като охранителната дейност включва: - контролно-пропускателен режим – осъществява се от охраната на Контролно-пропускателния пункт; - физическа охрана на сградите и техническите съоръжения в обекта - осъществява се от охранителите чрез обход; - наблюдение на сградите и техническите съоръжения и реагиране при възникнала кризисна ситуация; - предотвратяване на несанкционирано проникване на територията на обекта на външни лица и посегателство върху имущества и ценности в обекта (кражби, грабеж, палеж, терористичен акт и др.); - задържане на външни лица, проникнали на територията на обекта; - незабавно уведомяване на органите на МВР при извършено посегателство върху обекта. - брой на физическите лица – охранители, осигуряващи надежна охрана, безопасност и сигурност на обекта за 24 часа: за обекти № 1, № 2, № 4 и № 5 при двама охранители на смяна; за обект № 3 при един охранител на смяна. За проверка носенето на оръжия, боеприпаси и други метални предмети, които могат да бъдат използвани за извършването на акт на незаконна намеса, участникът следва да предвиди осигуряването на специализирани средства за проверка за сигурност на входовете на обектите. В обектите Възложителят има изградени технически средства за охрана, които участникът трябва да използва (доколкото има възможност за това) и да направи предложение за доизграждане на системите за охрана, ако това е необходимо. Участникът следва да организира охраната при спазване на нормативните изисквания на Кодекса на труда за продължителност на работното време и спазване на изискванията за междудневна и междуседмична почивка на предложения екип от охранители.