Рехабилитация на открити складови площи в тила на северния кей в пристанищен терминал Русе-Изток

11 Април 2016

Откритите складови площи в тила на северния кей в района на трошачната инсталация за въглища в пристанищен терминал Русе-изток са изпълнени с асфалтобетонова настилка върху валирана трошенокаменна основа и се използват предимно за съхранение на насипни товари (кокс, въглища, руда и други). Вследствие на дългогодишната експлоатация и интензивното натоварване на откритите складови площи, асфалтобетоновата настилка е силно компрометирана и на места липсва, като са се образували дълбоки пропадания. Останалата част е напукана и е с различни по дълбочина потъвания. Това затруднява работата с грайфер на порталната кейова механизация, като се наблюдава отнемане на част от настилката при обработка на насипните товари. В този участък няма възможност за механизирано или ръчно почистване на складовата площ след приключване обработката на дадена партида. Недостигът на складови площи и постоянното увеличение на товарите, обработвани в този участък налагат да се извърши рехабилитация на откритите складови площи, състояща се от ремонтни, изкопни, кофражни и армировъчни работи, полагане на бетон и други видове строителни и монтажни работи.