Упражняване на строителен надзор на СМР за обект: „Изпълнение на вертикална планировка с обхват 1-во и 2-ро корабни места и Яхт клуб (0-во корабно място) -Пристанище Бургас“

24 Ноември 2015

Предмет на настоящата поръчка е избор на Консултант за упражняване на строителен надзор на СМР във връзка с изпълнение на обект: „Изпълнение на вертикална планировка с обхват 1-во и 2-ро корабни места и Яхт клуб (0-во корабно място) - Пристанище Бургас“. В инвестиционната програма на ДП „Пристанищна инфраструктура” за 2015 г. е включен обект: „Изпълнение на вертикална планировка с обхват 1-во и 2-ро корабни места и Яхт клуб (0-во корабно място) - Пристанище Бургас“, част от Зона за обществен достъп – Бургас и прилежащата инфраструктура, свързана с експлоатацията на Морска гара, Трафик кулата и Яхт клуба, както и бъдещите преустройства на съществуващите Магазия 1 и склад на Булгартабак, също и бъдещи търговски обекти в зоната. Обектът представлява строеж първа категория, съгласно чл. 137, ал. 1, т. 1, буква „а" от Закона за устройство на територията (ЗУТ). По силата на чл. 168, ал. 2 от ЗУТ строителният надзор е задължителен за строежи от първа до четвърта категория. В тази връзка е необходимо да се възложи упражняване на строителен надзор на СМР като консултантска услуга по смисъла на ЗУТ.